โครงการ CSR

“กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” เปลี่ยนขยะให้เป็นดิน
อัพเดทวันที่7 ธ.ค. 2565


  ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ และดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้  ธนาคารกรุงไทย จึงได้ต่อยอดแนวคิด นำนวัตกรรม Inno Waste มาใช้ในการจัดการปริมาณขยะเศษอาหารภายในองค์กร ผ่านโครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” โดยใช้นวัตกรรม Inno Waste มาแปรรูปเศษอาหารให้เป็นดินที่มีคุณภาพดี แจกให้กับพนักงาน โรงเรียนและชุมชน เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว สามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารได้แล้วกว่า 7 ตัน แปรรูปเป็นดินคุณภาพดี ได้ 2.3 ตัน และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 19,506.30 kg.CO2e. (กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า) ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว ยังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้แก่ เป้าหมายของเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีการจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย และ เป้าหมายการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ