สินเชื่อหมุนเวียน

สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริงประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse)
สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริงประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse)
เลตเตอร์ออฟเครดิต
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ซื้อขายระหว่างประเทศ สะดวก มั่นใจ ด้วยบริการเลตเตอร์ออฟเครดิต
ซื้อลดตั๋วเงิน
ซื้อลดตั๋วเงิน
คล่องตัว มั่นใจ เพิ่มทางเลือกทางการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม
สินเชื่อธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อระยะยาว
  • สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • สินเชื่อโครงการพิเศษ
  • การค้ำประกัน
  • สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain
  • กรุงไทยแฟ็กเตอริง