รายงานความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

       ธนาคารมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยได้นำเอากรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ทั้ง 17 ข้อ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของธนาคาร และการกำหนดเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการดำเนินงานภายในของธนาคารตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส การดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ การดำเนินโครงการเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลของประเทศ