รายงานความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนเพื่อบริหารความเสี่ยงและโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแรงบันดาลใจในการเป็นเสาหลักที่มั่นคงสำหรับเศรษฐกิจไทย ธนาคารจึงมีความมุ่งมั่นสู่การเติบโตในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผ่านนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม ความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย ไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินงานของธนาคารเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนทิศทางการพัฒนาของธุรกิจโดยรวมของธนาคารอีกด้วย กรอบความยั่งยืนของกรุงไทยเน้นที่การวางรากฐานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวซึ่งช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตพร้อมรับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน

โดยธนาคารได้นำเอากรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ทั้ง 17 ข้อ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการดำเนินงานภายในของธนาคารตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส การดำเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ การดำเนินโครงการเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลของประเทศ