เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
AML/CFT
หลักการและเหตุผล

โดยที่ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวและการพัฒนาสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ของภาคธุรกิจการเงินไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes : ROSCs) 12 ด้าน และ 1 ใน 12 ด้าน ได้แก่ Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับ AML/CFT และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในการป์้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ประเทศต่างๆ ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. Vienna Convention (1988) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. Financial Action Task Force (FATF) ได้กำหนดข้อแนะนำ 40+9 ข้อ เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้นำไปปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. Customer Due Diligence for Banks by Bank for International Settlements (BIS)
4. Principle on Client Identification and Beneficial Ownership for the Securities Industry by International Organization of Securities Commission (IOSCO)
5. Guidance Paper on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism by International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่เป็นมาตรฐานสากลข้างต้นได้แนะนำให้สถาบันการเงินใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับลูกค้า โดยต้องทำการรู้จักลูกค้า /การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer /Customer Due Diligence: KYC/CDD) เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันมิให้ธนาคารถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารสมาชิก และสำนักงานป์้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการป์้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำใน การกำหนดหลักเกณฑ์

การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer/Customer Due Diligence : KYC/CDD)

ตามแนวทางมาตรฐานสากลและได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารแต่ละแห่งนำไปใช้เป็นกรอบใน การจัดทำนโยบายต่อไป

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารหากมีส่วนหรือเกี่ยวข้องกับการ ทำธุรกรรมฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารเป็นเครื่องมือของผู้กระทำการฟอกเงินและผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในการนำเงิน ที่ได้จากการกระทำ ความผิดต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงกำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย(AML/CFT Policy) โดยให้สอดคล้องกับแนว ปฏิบัติสากล กฎระเบียบ หรือนโยบายของทางการ ประกอบด้วย 6 ส่วนด้วยกัน ตลอดจนจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า/ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จ จริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer /Customer Due Diligence : KYC/CDD) ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล