รางวัลและความสำเร็จ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards - Sustainable Innovation Award Category
• รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards - Sustainable Innovation Award Category
ธนาคารได้รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards - Sustainable Innovation Award Category จากความสำเร็จในการพัฒนา Open Digital Plarform (เป๋าตัง)ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ที่ Disrupt วิธีการในอดีตอย่างสิ้นเชิง ทั้งเรื่องของสนับสนุนนโยบายรัฐบาล บริการพื้นฐานของรัฐ และการให้ประชาชนการเข้าถึงแหล่งการออม รวมถึงเป็นการวางรากฐานด้าน Digial Infrastructure ของประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Economy
รางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Award
• รางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Award
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของธนาคาร แก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องโปร่งใส บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมการดำเนินการของธนาคาร ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ตามมาตราฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI)
รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise Award
• รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise Award
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise สำหรับภาคอุตาสาหกรรมการธนาคาร จาก Asia Pacific Institute for Strategy ด้วยความสำเร็จจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ในรูปแบบ Open Digital Platform ที่มีส่วนช่วยในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร และมีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ จัดการปัญหาโควิค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
รางวัล Sustainability Product of the Year
• รางวัล Sustainability Product of the Year
ธนาคารกรุงไทย ได้รับ รางวัล 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability Product of the Year จาก The Business Intelligence Group ด้วยความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแพลทฟอร์มทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
Thailand Sustainability Investment 2021
• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2021
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของธนาคารตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) และความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน
Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice
• รางวัล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice
ธนาคารได้รับรางวัลระดับสากล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice ในเวที Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 2021 ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลจากการประชุมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากความสำเร็จของโครงการ Koh Tao, Better Together Crowdfunding Campaign ที่มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาชุมชมและเป็นโครงการนำร่องด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020
• รางวัล The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020 สาขา Best Retail Bond Thailand
จากธุรกรรมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ PTT 15 billion baht dual-tranche CBI-certified green debentures
Global Banking & Finance Awards สาขา Best CSR Bank Thailand 2021
• Global Banking & Finance Awards สาขา Best CSR Bank Thailand 2021
จากวิสัยทัศน์ ‘Growing Together for Sustainability’ และการดำเนินการของธนาคารภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการลงทุนในด้าน Technology เพื่อพัฒนา Innovative service ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและชุมชน รวมถึงมีการดำเนินงานที่โปร่งใส
• Global Banking & Finance Awards สาขา Banking CEO of the Year Thailand 2021
รางวัลที่มอบให้เนื่องจากเป็น CEO ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรภายใต้กลยุทธ์การบริหารงานที่โดดเด่นหลากหลาย และมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหาร ”กรุงไทย” ให้เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของรัฐที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตัลเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Digital Transformation Bank - Thailand
• Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Digital Transformation Bank - Thailand
รางวัลที่มอบให้ธนาคารเนื่ื่องจากบุกเบิกกระบวนการ Digital Transformation รวมถึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ และวัฒนธรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
• Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Most Innovative COVID-19 Emergency Relief Assistance Initiatives - Thailand
รางวัลที่มอบให้ธนาคารเนื่องจากมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการในช่วงโควิด-19 ในทุกมิติ การสร้างแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าและประชาชนในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของ รัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19
Most Sustainable Bank 2021 - Thailand
• Most Sustainable Bank 2021 - Thailand
รางวัลที่มอบให้ธนาคารเนื่องจากเป็นผู้นำด้านการดำเนินงานด้วยความยั่งยืน โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชนในทุกระดับ
PAN FInance Awards สาขา Most Innovative Banking App - Krungthai Next -Thailand 2021
• PAN Finance Awards สาขา Most Innovative Banking App - Krungthai Next -Thailand 2021
รางวัลที่มอบให้ธนาคารในฐานะธนาคารที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการสร้าง/วางโครงสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินของประเทศ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล
World Economic Magazine Awards 2021 สาขา "Best Digital Bank Thailand 2021”
• World Economic Magazine Awards 2021 สาขา "Best Digital Bank Thailand 2021”
• World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Most Sustainable Bank Thailand 2021”
• World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Best Corporate Banking COVID-19 Response Initiative Thailand 2021”
รางวัลที่มอบให้ธนาคารในฐานะธนาคารที่ทำผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ด้าน นำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และอยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทยในทุกวิกฤต
รางวัล 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard Award  ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand)
• รางวัล 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard Award ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand)
รางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ที่ทำคะแนนประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป
Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary Dealer
• Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary Dealer
รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน การดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทย
• Best Bond Awards 2020 สาขา Best Outright Primary Dealer
รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน การดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย
• Best Bond Awards 2020 สาขา COVID-19 Financing Contributor
รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีสัดส่วนการให้กู้เงินภายใต้ พระราชกำหนด กู้เงินโควิด 19 สูงสุด
รางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” สาขา “BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA”
• รางวัล “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” สาขา “BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA”
แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียประเภทกลุ่มธุรกิจธนาคาร โดยเป็น แบรนด์ที่มีผลงานด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาการใช้สื่อใน 4 ช่องทางหลัก คือ Facebook Instagram Twitter และ YouTube
Thailand Top Company Awards 2021
• Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท "Best Digital Banking Service of the Year Award"
รางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรสู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
• Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท "อุสาหกรรมการเงินและการธนาคาร"
รางวัลที่มอบให้องค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และสร้างการเติบโตได้อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน