รางวัลและความสำเร็จ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
รางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2019
รางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2019
กรุงไทยได้รับรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT ได้รับการโหวตจากผู้พิการทางสายตาให้เป็นโมบายแบงก์กิ้ง ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และถูกต้องแม่นยำ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตา
รางวัล Best Bank Website 2018
รางวัล Best Bank Website 2018
ธนาคารได้รับรางวัล Website ที่มีการออกแบบ (Design) ใช้งานง่าย (Ease of use) การเขียน (Copywriting) การโต้ตอบ/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (Interactivity) เทคโนโลยี (Use of technology) นวัตกรรม (Innovation) เนื้อหา (Content) จากเวทีการประกวดสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ WebAwards จัดโดย Web Marketing Association (WMA)
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)
ธนาคารได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019
ธนาคารได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 หรือหุ้นยั่งยืน จากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล Outstanding Deal of the Year Awards
รางวัล Outstanding Deal of the Year Awards
ธนาคารได้รับเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลธุรกรรมทาง การเงินในตลาดทุน (Deal of the Year Award) ในฐานะที่ธนาคารเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล The Asset Triple A Country Awards 2019
รางวัล The Asset Triple A Country Awards 2019 ประเภท Infrastructure Fund IPO of the Year
ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562
รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562 โดยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ที่เนื้อหามีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และมีรูปแบบนำเสนอที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จัดโดยจากสถาบันไทยพัฒน์
รางวัล Best Social Impact Thailand 2019
รางวัล Best Social Impact Thailand 2019
ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการ e-tax Project โครงการ SMART City และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยนิตยสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ