รางวัลและความสำเร็จ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
The Asian Banker Leadership Achievement Award 2020
• The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand
• The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best CEO Response to COVID-19 in Thailand
จากความโดดเด่นในการสร้างแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า ประชาชนในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19 เช่น เราไม่ทิ้งกัน ไทยชนะ เราเที่ยวด้วยกัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ให้รองรับปริมาณธุรกรรมที่เติบโตถึง 70-80% รวมถึงการออก 5 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้บริหารความเสี่ยงเพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด19 โดยให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน ปรับรูปแบบสาขาดิจิทัลให้พนักงานลดการสัมผัสเงินสด เว้นระยะห่างในสาขา และนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เช่น Google Meet Google Drive เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2-Banking Model เน้นการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ แบบ Agile รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform / Open Banking
Thailand Digital Excellence Awards 2020
Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) มอบรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จากการสร้าง Krungthai Innovation Lab เป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อวางรากฐานบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทุกมิติ โดยธนาคารเป็นผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยียืนยันตัวตน (e-KYC) มาใช้กับโครงการภาครัฐ เช่น VAT Refund for Tourist ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน
Best Official Account of the Year
• Best Official Account of the Year
• Best Smart Channel in Finance & Insurance
LINE ประเทศไทยมอบ 2 รางวัล ได้แก่ Krungthai Connext รับรางวัล Best Official Account of the Year ด้วยบริการครบวงจร ทั้งการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี Krungthai Travel Card และ G-Wallet บนแอปเป๋าตัง บริการ CHATBOT ตอบคำถามผลิตภัณฑ์และบริการ และโครงการภาครัฐ และ Krungthai Care ได้รับรางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand
• รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker ประเทศอังกฤษ
ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกมิติ มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล สอดรับกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชันและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันนโยบายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID – 19
รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020
• รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020 จากวารสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ
ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมผลักดันนโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการ ชิมช้อปใช้ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง รวมทั้ง โครงการกรุงไทยรักชุมชน โดยธนาคารได้รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020
• รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ โดยตัดสินจากผลการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงในประเทศเพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
รางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards
• รางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards จาก สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO Association)
จากการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
• รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
• รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
• รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น ประจำปี 2563
จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น : คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นภาครัฐในการกำกับดูแลรัฐ วิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น : ธนาคารมีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่จะทำให้รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น : ธนาคารมีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรในภาวะวิกฤตโควิด-19 รวมถึงสามารถผลักดันนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI)
รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
รางวัล Thailand Top Company Awards 2020
• รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมการเงิน
• รางวัล Product of the Year Awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ Application ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ Krungthai NEXT
จาก นิตยสาร Business+
รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 : ธนาคารมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท การพิจารณาบริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากลต่อไป
รางวัล Product of the Year Awards 2020 : ธนาคารได้รับการโหวตจากผลการสำรวจจากผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมแห่งปี
รางวัลธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม
• รางวัลธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม จาก สยามรัฐ
ธนาคารได้รับการโหวตจากการสำรวจทางออนไลน์ ในการเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ได้รับกระแสความนิยมใน Social Media จากประชาชนอย่างแท้จริง สำรวจด้วยระบบเทคโนโลยี Big Data จากโซเชียลมีเดีย ของทาง Zanroo ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทสยามรัฐ จำกัด และ บริษัท แสนรู้ จำกัด
รางวัลนักการเงินแห่งปี ประจำปี 2563 จาก วารสารการเงินธนาคาร
ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินแห่งปีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้าน
  1. นักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย
  2. นักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
  3. นักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร
  4. นักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จาก สถาบันไทยพัฒน์
จากการเป็นองค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจำปี 2563 จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ได้รับการโหวตจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อ
  1. การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทุกภาคส่วนจากโควิด-19 และการมี Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) ในการดำเนินธุรกิจ
  2. ความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
  3. การทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่โดดเด่น เพื่อพลิกองค์กรให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการให้บริการ ทั้งผ่านระบบ “เปิด" และระบบ “ปิด” รองรับการให้บริการในโลกดิจิทัลมากขึ้น