รางวัลและความสำเร็จ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
รางวัล World Economic Magazine Awards 2022 จากจากนิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 สาขา
• รางวัล World Economic Magazine Awards 2022 จากจากนิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 สาขา
     • Best Digital Bank Thailand 2022 ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัลให้สอดรับกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชั่นและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
     • Most Sustainable Bank Thailand 2022 ในฐานะที่เป็นองค์กรดำเนินงานจากวิสัยทัศน์ ‘Growing Together for Sustainability’ และการดำเนินการของธนาคารภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการลงทุนในด้าน Technology เพื่อพัฒนา Innovative service ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและชุมชน รวมถึงมีการดำเนินงานที่โปร่งใส
     • Best Banking CEO Thailand 2022 ในฐานะเป็น CEO ที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์การบริหารงานที่โดดเด่น และมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหาร ”กรุงไทย” ให้เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และอยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทยในทุกวิกฤต
รางวัล The European Awards 2021 จากนิตยสาร The European ของประเทศสหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา
• รางวัล The European Awards 2021 จากนิตยสาร The European ของประเทศสหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา
     • Best Sustainable & Business Solutions Bank ในฐานะองค์กรที่เป็นผู้นำด้านดิจิทัลแพลทฟอร์มทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
     • Outstanding Banking service provider throughout COVID19 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการในช่วงโควิด-19 ในทุกมิติ การสร้างแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าและประชาชนในการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของ รัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19
รางวัล Global Banking & Finance Review Awards 2022 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศสหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา
• รางวัล Global Banking & Finance Review Awards 2022 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศสหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา
     • Banking CEO of the Year Thailand 2022 ในฐานะเป็น CEO ที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์การบริหารงานที่โดดเด่น และมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหาร ”กรุงไทย” ให้เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตัลเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
     • Best CSR Bank Thailand 2022 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่นำเทคโนโลยีด้านการเงินมาใช้ดำเนินธุรกิจให้อยู่ในกรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเงินยั่งยืน ด้วยการผสานแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาสินเชื่อแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Financing) และสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Literacy)
รางวัล Global Business Magazine Award 2022
• รางวัล Global Business Magazine Award 2022 จากนิตยสาร Global Business Magazine ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน 2 สาขา
     • Best Banking CEO Thailand 2022 ในฐานะเป็น CEO ที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์การบริหารงานที่โดดเด่น และมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหาร ”กรุงไทย” ให้เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตัลเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
     • Best New Banking Product and Service 2022 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่นำเทคโนโลยีด้านการเงินมาใช้ดำเนินธุรกิจให้อยู่ในกรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเงินยั่งยืน ด้วยการผสานแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาสินเชื่อแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Financing) และสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Literacy)
รางวัล The Asset Asian Awards 2021
• รางวัล The Asset Asian Awards 2021 จากนิตยสาร The Asset ประเทศฮ่องกง ใน 5 สาขา
     • สาขา Best Sustainability- Linked Bond : รางวัลที่ได้รับแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นรางวัลมอบให้สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bonds) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย
     • สาขา Best Liability Management Thailand : รางวัลที่มอบให้สถาบันการเงินที่จัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
รางวัล The Asset Asian Awards 2021
     • สาขา Best Local Currency Bond Thailand : รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงิน ที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า 6.6 หมื่นล้านบาท ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
     • The Asset ESG Corporate 2021 ระดับ Platinum Award : ธนาคารกรุงไทยได้ยกระดับการดำเนินงานภายใต้หลักการ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
     • The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Award - Best Deal of the Year BTS Green Bonds จาก The Asset : ธนาคารกรุงไทยได้จัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) มูลค่ารวม 10,200 ล้านบาท ได้พิจารณาจากตราสารหนี้ ในหมวดระบบขนส่งมวลชน ที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนโดยเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืน (Sustainable Infrastructure) ให้ผู้ลงทุนได้ร่วมลงทุนในโครงการที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รางวัล Krungthai Bank (KTB) : Best Social Impact Bank – Thailand 2022
• รางวัล Krungthai Bank (KTB) : Best Social Impact Bank – Thailand 2022 จาก วารสาร Capital Finance International (CFI)
     ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายและโครงการต่างๆของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป๋าตังแอปพลิเคชัน
Global Business Review Magazine Award 2022 สาขา Banking CEO of the Year Thailand 2022
• Global Business Review Magazine Award 2022 สาขา Banking CEO of the Year Thailand 2022 จากนิตยสาร Global Business Review Magazineประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
     จากการมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการแผนการพัฒนาดิจิทัลและการปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศไทย เผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มมาตรการแก้ปัญหา มีบทบาทสำคัญใน “คนละครึ่ง” พร้อมเชื่อมต่อคนใช้เทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่มีผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคนและ “ถุงเงิน” ของธนาคารสำหรับผู้ค้าขาย ที่มีผู้ค้ามากกว่า 1.5 ล้านคน
รางวัล Global Business Outlook Award 2022
• รางวัล Global Business Outlook Award 2022 จาก นิตยสาร The Global Business Outlook ประเทศสหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา
     • Best Digital Transformation Bank ในฐานะเป็นองค์กรที่บุกเบิกกระบวนการ Digital Transformation รวมถึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ และวัฒนธรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
     • Most Innovative Digital Banking Platform ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการสร้าง/วางโครงสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินของประเทศ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล
รางวัล The Global Economics 2022
• รางวัล The Global Economics 2022 จากนิตยสาร The Global Economics ของประเทศสหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา
     • Best CEO in Banking – Mr. Payong Srivanich – Thailand 2022
     • Most Innovative Banking Initiatives – Thailand 2022
     รางวัลที่มอบให้ธนาคารในฐานะที่เป็นผู้นำด้าน Digital Banking ของประเทศ จากจำนวนผู้ใช้ Digital Platform ของธนาคารกว่า 40 ล้านคน บน NEXT และเป๋าตัง ผู้ใช้แอปฯ ถุงเงินกว่า 1.5 ล้านร้านค้า และผู้ใช้ Krungthai Connext 16 ล้านคน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นของผู้นำ นำนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ในการวางโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และส่งผ่านความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จากโครงการสำคัญต่างๆ เช่น เราชนะ ม.33 เรารักกัน เราเที่ยวด้วยกัน ยิ่งใช้ยิ่งได้ คนละครึ่ง โดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 3 สามารถกระตุ้นการใช้จ่าย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนถึง 2.2 แสนล้านบาท
รางวัล World Business Star Awards 2022
• รางวัล World Business Star Awards 2022 จากนิตยสาร World Business Star Magazine ประเทศสหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา
     • Best Product of the Year Thailand 2022 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างเหมาะสมให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนนโยบาย โครงการต่างๆของรัฐบาล​ ได้แก่​ Gold wallet / One Baht Bond
     • Best Social Impact Bank Thailand 2022 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนนโยบาย โครงการต่างๆของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง
รางวัล International Finance Award 2022
• รางวัล International Finance Award 2022 จากนิตยสาร International Finance ประเทศสหราชอาณาจักร
     • Most Innovative Retail Bank-Thailand รางวัลที่มอบให้ธนาคารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนนโยบาย โครงการต่างๆของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง
รางวัล International Business Magazine 2022
• รางวัล International Business Magazine 2022 จากนิตยสาร International Business Magazine ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
     • Best Banking for Financial Product Thailand 2022 จากการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการ
รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022
• รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 จากนิตยสาร Asia Responsible Enterprise ประเทศสิงคโปร์
     • Social Empowerment 2022 จากการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการ
รางวัล Asiamoney Awards 2022
• รางวัล Asiamoney Awards 2022 จากนิตยสาร Asiamoney ประเทศฮ่องกง
     • Best Bank Awards 2022 ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายและโครงการต่างๆของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป๋าตังแอปพลิเคชัน
Asian Experience Awards 2022
• รางวัล Asian Experience Awards 2022 จาก นิตยสาร The Asian Business Review จากสิงค์โปร
     • Employee Experience of the Year - Banking รางวัลที่มอบให้ธนาคารในฐานะที่พัฒนา ONE Krungthai Application เป็น Super App เพื่อผลักดันโครงการกรุงไทยคุณธรรมให้เป็นรูปธรรมโดยนำแนวคิด Gamification มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง Engagement และดึงดูดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนแอปเพื่อสะสม Badges และ Coins ที่สามารถนำไปแลกเป็นของรางวัลได้ ซึ่งกิจกรรมบน ONE Krungthai มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูลข่าวสาร การทำแบบทดสอบ การมีส่วนร่วมโครงการสำคัญต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น โครงการ Hackathon การ Upskill-Reskill ผ่าน Training Provider ชั้นนำของประเทศ รวมถึงการชื่นชมซึ่งกันและกัน กิจกรรมเหล่านี้จะเชื่อมโยง-สอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. - สร้างสรรค์ สัตย์ซื่อ สามัคคี สำเร็จ สังคม ซึ่งแอปสามารถแสดงอัตลักษณ์เด่นของพนักงานแต่ละคนผ่านหน้า Profile ของพนักงาน และแสดง Top 100 พนักงานที่สะสมอัตลักษณ์สูงสุดใน Leader board ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะค่อย ๆ ปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. ให้กลายเป็น DNA ของพนักงานทุกคนโดยไม่รู้ตัว
Asian Experience Awards 2022
•รางวัล 2022 AIBP ASEAN Enterprise Innovation Award. จากสิงค์โปร
    Paotang Mobile Application - Equitable Access to Financial Products จากความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล “เป๋าตัง” ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในทุกมิติ สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนเศรษฐกิจยั่งยืน เป็น Thailand Open Digital Platform ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai)
Asian Experience Awards 2022
•รางวัล Best Digital Wallet in Thailand. จากนิตยสาร The Asian Banker
    Paotang Mobile Application จากความสำเร็จในการพัฒนาแอปฯ “เป๋าตัง” เป็น Thailand Open Digital Platform เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม แม้ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย พร้อมจับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนในการพัฒนาบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งด้านการชำระเงิน สุขภาพ การออมและการลงทุน
LINE THAILAND AWARDS 2021
• LINE THAILAND AWARDS 2021 จาก LINE THAILAND สาขา Best Official Account in Finance & Insurance
     ในฐานะองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์การสื่อสาร การตลาดและการโฆษณากับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE จาก Official Account Krungthai Connext ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด มียอด Engagement Rate สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและประกัน โดยมี Engagement Rate เฉลี่ย 7.3 ล้านครั้งต่อเดือนจากการสร้างแคมเปญที่เข้าถึงลูกค้าธนาคารายบุคคลและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
รางวัล ThaiBMA Best Bond Awards 2021
• รางวัล ThaiBMA Best Bond Awards 2021 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ใน 3 สาขา
     • สาขา Best THOR Engagement : รางวัลที่มอบให้สถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อ ตราสารหนี้ หรือตราสารต่างๆ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR
     • สาขา Best Repo Primary Dealer : รางวัลที่มอบให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางเรื่องนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธุรกรรมในตลาดเงิน โดยมีปริมาณการทำธุรกรรมมากที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินคู่ค้าของ ธปท.
     • Most Innovative Deal - PTTEP's Digital Wallet : รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินเที่ประยุกต์ใช้ Blockchain technology (proprietary hybrid blockchain) ตั้งแต่ตลาดแรกไปจนถึงตลาดรอง ซึ่งช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการลงทุนบนช่องทางดิจิทัลได้โดยง่าย และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือบนตลาดรองได้ 24/7 อันเป็นสัญญาณที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาตลาดรองให้มีสภาพคล่องมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
Siamrath Online Award
• Siamrath Online Award จากสยามรัฐสาขา ธนาคารด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม
     ธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากผลงานด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดในปี 2564 ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม Krungthai Next Krungthai Connext เป๋าตัง และถุงเงิน
รางวัล Thailand Zocial Awards 2022
• รางวัล Thailand Zocial Awards 2022 จากบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) สาขา Finalist Best Brand Performance on Social Media - Bank
     เป็นรางวัลเชิดชูแบรนด์ ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโลกโซเชียลในสาขาต่างๆ ผ่านการวัดประสิทธิภาพความสามารถในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม และในปี 2022 กรุงไทยมีชื่อเข้ารอบเป็น 1 ใน 5 สถาบันการเงินแห่งประเทศไทยที่ทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างยอดเยี่ยม
รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม จากงานMoney Expo
• รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม จากงานMoney Expo
     รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม ในงาน Money Expo 2022 Bangkok โดยธนาคารออกแบบภายใต้แนวคิด ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน : Empower Better Life for All Thais สะท้อนถึงพันธกิจหลักที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน
รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022
• รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 จาก สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ใน 3 สาขา
     • รางวัล Prime Minister Award สาขา รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่นแห่งชาติ (Cybersecurity Performance Excellence Award)
     • สาขา รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น ด้านการเงินการธนาคาร Cybersecurity Excellence (Banking)
     • สาขา รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น Cybersecurity Excellence Award (Capacity Development)
     เป็นรางวัลที่สะท้อนองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในทุกด้าน ทั้งการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยจากไซเบอร์การสร้างความตระหนักรู้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในช่องทางต่างๆ
รางวัล Techsauce Global Summit 2022
• รางวัล Techsauce Global Summit 2022 จาก Techsauce สาขา The Disruptor
     จากความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล “เป๋าตัง” ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในทุกมิติ สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนเศรษฐกิจยั่งยืน เป็น Thailand Open Digital Platform ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai)
รางวัล PromptPay Innovation Award
• รางวัล PromptPay Innovation Award จากงาน NITMX Digital Verse Financial Connectivity
     จากความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดบริการพร้อมเพย์ได้อย่างโดดเด่น ส่งผลให้บริการ “กรุงไทย พร้อมเพย์” ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถเลือกผูกบัญชีได้ทั้งแบบบัญชีเดียว และหลายบัญชี ผ่านช่องทาง Krugthai NEXT ตู้ ATM กรุงไทย และสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ สนับสนุนให้มีผู้ใช้งานพร้อมเพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมไร้เงินสด ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ
รางวัล PromptPay Innovation Award
• ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
     ธนาคารได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (CAC Recertification) โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) ตอกย้ำธนาคารต้นแบบคุณธรรม ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป
รางวัล PromptPay Innovation Award
• ประกาศนียบัตร Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) สะท้อนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, Governance) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รางวัล PromptPay Innovation Award
• รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
     องค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทุกกลุ่ม โดยกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
รางวัล PromptPay Innovation Award
• รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2022 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ใน 3 สาขา
  • สาขา Leadership Excellence
  • สาขา Marketing Excellen
  • สาขา Product/Service Excellence
รางวัล SMEs Excellence Awards 2022 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
     จากการวางยุทธศาสตร์องค์กรที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจ ยุคใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้ง Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน ที่ตอบโจทย์ด้านการชำระเงิน สุขภาพ การออมและการลงทุน จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแอปฯ เป๋าตัง มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน Krungthai NEXT 16 ล้านคน และถุงเงิน 1.7 ล้านร้านค้า และสำหรับบรางวัล SMEs Excellence Awards 2022 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ร่วมกับบริษัท เดอะวัน ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ลูกค้าของธนาคาร สะท้อนถึงความสำเร็จในการนำเครื่องมือทางการเงินสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตแข็งแกร่ง สอดคล้องวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
รางวัล PromptPay Innovation Award
• รางวัล Most Innovative Brand 2022 จาก Future Trends
     ในฐานะที่ธนาคารที่เป็นสุดยอดผู้นำนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลของแอปเป๋าตัง ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในทุกมิติ