รายงานความยั่งยืน

รางวัลและความสำเร็จ

       ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เป็นเครื่องการันตีถึงการก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมยกระดับการให้บริการทางการเงินในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards - Sustainable Innovation Award Category
รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards - Sustainable Innovation Award Category
ธนาคารได้รางวัล 2021 SEAL Business Sustainability Awards - Sustainable Innovation Award Category จากความสำเร็จในการพัฒนา Open Digital Platform (เป๋าตัง)ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ที่ Disrupt วิธีการในอดีตอย่างสิ้นเชิง ทั้งเรื่องของสนับสนุนนโยบายรัฐบาล บริการพื้นฐานของรัฐ และการให้ประชาชนการเข้าถึงแหล่งการออม รวมถึงเป็นการวางรากฐานด้าน Digial Infrastructure ของประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Economy
รางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Award
รางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Award
ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติคุณ : Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของธนาคาร แก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องโปร่งใส บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมการดำเนินการของธนาคาร ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ตามมาตราฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI)
รางวัล  Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise  Award
รางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise Award
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise สำหรับภาคอุตสาหกรรมการธนาคาร จาก Asia Pacific Institute for Strategy ด้วยความสำเร็จจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ในรูปแบบ Open Digital Platform ที่มีส่วนช่วยในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร และมีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ จัดการปัญหาโควิค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
Thailand Sustainability Investment 2021
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2021
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของธนาคารตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) และความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน
Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice
รางวัล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice
ธนาคารได้รับรางวัลระดับสากล Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice ในเวที Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 2021 ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลจากการประชุมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากความสำเร็จของโครงการ Koh Tao, Better Together Crowdfunding Campaign ที่มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาชุมชมและเป็นโครงการนำร่องด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ
Sustainability Award 2021
รางวัล Sustainability Product of the Year
ธนาคารกรุงไทย ได้รับ รางวัล 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability Product of the Year จาก The Business Intelligence Group ด้วยความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแพลทฟอร์มทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
Most Sustainable Bank 2021 - Thailand
รางวัล Most Sustainable Bank 2021 - Thailand
ธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัล Most Sustainable Bank, Thailand 2021 จากนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ จากความเข้าใจของธนาคารในเรื่องของความยั่งยืน ที่นำมาใช้ดำเนินโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้า