รายงานความยั่งยืน

รางวัลแห่งและความสำเร็จ

       ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เป็นเครื่องการันตีถึงการก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมยกระดับการให้บริการทางการเงินในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

Sustainability Award 2021
Sustainability Product of the Year
ธนาคารกรุงไทย ได้รับ รางวัล 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability Product of the Year จาก The Business Intelligence Group ด้วยความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแพลทฟอร์มทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
Most Sustainable Bank 2021 - Thailand
Most Sustainable Bank 2021 - Thailand
ธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัล Most Sustainable Bank, Thailand 2021 จากนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ จากความเข้าใจของธนาคารในเรื่องของความยั่งยืน ที่นำมาใช้ดำเนินโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้า
รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020
รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020 จากวารสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ
ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมผลักดันนโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการ ชิมช้อปใช้ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง รวมทั้ง โครงการกรุงไทยรักชุมชน โดยธนาคารได้รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI)
รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล