รายงานความยั่งยืน

รางวัลแห่งและความสำเร็จ

       ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เป็นเครื่องการันตีถึงการก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมยกระดับการให้บริการทางการเงินในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020
รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020 จากวารสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ
ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมผลักดันนโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการ ชิมช้อปใช้ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง รวมทั้ง โครงการกรุงไทยรักชุมชน โดยธนาคารได้รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI)
รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล