หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.28 MB) PDF
แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2566
แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2566  
(12.73 MB) PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)  
(7.66 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(0.30 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้  
(0.30 MB) PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
(0.30 MB) PDF
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31  
(2.15 MB) PDF
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
(13.86 MB) PDF
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (เอกสารเพิ่มเติม)
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (เอกสารเพิ่มเติม)  
(0.68 MB) PDF