ในวันนี้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศทางด้านสินทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ลงทุนกับกรุงไทยอย่างมั่นใจ เรามุ่งมั่นในการต่อยอดบริการ และนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อย่างครบวงจร

ราคาหุ้น KTB ล่าสุด
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนสอบทาน)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ฉบับก่อนการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ฉบับก่อนการสอบทาน
INVESTOR KITS
Factsheet 1Q2022 Factsheet 1Q2022
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 (4Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 (4Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2022)
ในวันนี้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศทางด้านสินทรัพย์
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
-
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ ติดต่อเรา

บริการผู้ถือหุ้นสามัญ

(สำนักกรรมการธนาคาร)

บริการผู้ถือหุ้นสามัญ

(บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย))

บริการผู้ถือหุ้นกู้

(นายทะเบียนหุ้นกู้)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย
บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 • สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
  ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (กรณี ไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทย ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public)

นิติบุคคล

 • สัญชาติไทย
  1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล
  2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
 • สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา
  2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 • ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
 • ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการ ตาม ก)
ข้อควรรู้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบในสมัครหรือแบบคำขอนำเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด  และส่งมาที่ TSD

ในกรณีที่ถือผู้ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น ก็สามารถส่งผ่านโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่ได้อีกทางหนึ่ง โดยนายทะเบียนหลักทรัพย์จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจำนงที่จะจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ยด้วยการนำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของหุ้น

ท่านที่ประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น  พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 1. เอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD โดยสามารถ ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์แจ้งความจำนงในการแก้ไขข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบตามที่ TSD กำหนดมายัง TSD
 2. หลักฐานประกอบการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - นามสกุล จะต้องมีเอกสารแสดงตนตาม ข้อ 1 และเพิ่มเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
  • ใบหุ้นฉบับจริงทั้งจำนวน ที่ไม่ต้องสลักหลัง
   กรณีการขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ – สกุล โปรดแนบ (แล้วแต่กรณี)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
  • ใบสำคัญการสมรส
  • ใบสำคัญการหย่า

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่เป็นเจ้าของหุ้นที่ฝากกับ TSD โดยผ่านสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์นั้น สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกับสมาชิกได้โดยตรง
 2. การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
 3. ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน และมีบุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เป็น ตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รับแบบคำขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ TSD โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์    ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

ติดต่อ TSD เพื่อขอรายละเอียดของเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับที่สูญหาย และนำรายละเอียด ดังกล่าวนั้นไปแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย  หรือใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
 2. บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
 3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี

ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารที่ TSD ดังนี้

 1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย
 2. เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยฉบับเดิม
 3. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีสั่งจ่ายผู้จัดการมรดก) 
 4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี