ในวันนี้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศทางด้านสินทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

ลงทุนกับกรุงไทยอย่างมั่นใจ เรามุ่งมั่นในการต่อยอดบริการ และนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อย่างครบวงจร

ราคาหุ้น KTB ล่าสุด
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
21 มีนาคม 2566

วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

21 เมษายน 2566

วันครบกำหนดการส่งงบการเงินก่อนสอบทานของผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 1/2566

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับหลังการตรวจสอบ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
INVESTOR KITS
Factsheet 1Q2022 Factsheet 1Q2022
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 1 (1Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 1 (1Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 2 (2Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 2 (2Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 3 (3Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 3 (3Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 (4Q2022) ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 (4Q2022)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2022) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4 (4Q2022)
งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2022) งบการเงินไตรมาสที่ 4 (4Q2022)
ในวันนี้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศทางด้านสินทรัพย์
สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
-
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ ติดต่อเรา

บริการผู้ถือหุ้นสามัญ

(สำนักกรรมการธนาคาร)

บริการผู้ถือหุ้นสามัญ

(บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย))

บริการผู้ถือหุ้นกู้

(นายทะเบียนหุ้นกู้)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย
บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 • สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
  ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (กรณี ไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทย ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public)

นิติบุคคล

 • สัญชาติไทย
  1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล
  2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
 • สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา
  2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 • ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
 • ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการ ตาม ก)
ข้อควรรู้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบในสมัครหรือแบบคำขอนำเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด  และส่งมาที่ TSD

ในกรณีที่ถือผู้ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น ก็สามารถส่งผ่านโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่ได้อีกทางหนึ่ง โดยนายทะเบียนหลักทรัพย์จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจำนงที่จะจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ยด้วยการนำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของหุ้น

ท่านที่ประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น  พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 1. เอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD โดยสามารถ ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์แจ้งความจำนงในการแก้ไขข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบตามที่ TSD กำหนดมายัง TSD
 2. หลักฐานประกอบการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - นามสกุล จะต้องมีเอกสารแสดงตนตาม ข้อ 1 และเพิ่มเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
  • ใบหุ้นฉบับจริงทั้งจำนวน ที่ไม่ต้องสลักหลัง
   กรณีการขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ – สกุล โปรดแนบ (แล้วแต่กรณี)
  • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
  • ใบสำคัญการสมรส
  • ใบสำคัญการหย่า

หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่เป็นเจ้าของหุ้นที่ฝากกับ TSD โดยผ่านสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์นั้น สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกับสมาชิกได้โดยตรง
 2. การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
 3. ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน และมีบุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เป็น ตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รับแบบคำขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ TSD โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์    ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

ติดต่อ TSD เพื่อขอรายละเอียดของเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับที่สูญหาย และนำรายละเอียด ดังกล่าวนั้นไปแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย  หรือใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
 2. บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
 3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี

ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารที่ TSD ดังนี้

 1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย
 2. เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยฉบับเดิม
 3. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีสั่งจ่ายผู้จัดการมรดก) 
 4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี