รายงานความยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานด้าน Responsible Lending, Sustainable Banking และการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG
       ธนาคารให้ความสำคัญถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและการตอบสนองต่อความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยหากพบว่าการสนับสนุนสินเชื่อโครงการหรือธุรกิจใด ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีการแสดงหลักฐาน/เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ/หรือ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เป็นต้น รวมถึงการยกระดับการดำเนินการภายใต้หลักการ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Banking) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานการให้สินเชื่อที่พิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG (Environment Social & Governance)
ด้านนโยบาย
ด้านนโยบาย
ด้านการปฏิบัติ
ด้านการปฏิบัติ
ด้านการเปิดเผยข้อมูล
ด้านการเปิดเผยข้อมูล
ด้านนโยบาย
วางกลยุทธ์ Responsible Lending Strategy กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน ESG โดยยึดหลักการที่จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของธนาคารหรือจากลูกค้าของธนาคาร และจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดอุตสาหกรรมที่ธนาคารมุ่งเน้นหรือวางแผนให้การส่งเสริมอย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้าน ESG
ด้านการปฏิบัติ
จะปฏิบัติตาม Responsible Lending Strategy นโยบายสินเชื่อและกระบวนการให้สินเชื่ออย่างเคร่งครัด
ด้านการเปิดเผยข้อมูล
จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไว้ในรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืนหรือเว็บไซต์ของธนาคาร ได้แก่ Commitment ของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะสนับสนุนการดำเนินการตาม Sustainable Banking Guidelines รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการให้สินเชื่อที่คำนึงถึง ESG และสื่อสาร Responsible Strategy ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกธนาคารได้รับทราบ สำหรับการสื่อสารภายในจะเน้นการให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับแนวคิดด้าน ESG และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Exclusion List กับธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือมีประเด็นในเรื่องของการขาดธรรมาภิบาล ที่ธนาคารจะไม่ปล่อยสินเชื่อ หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

       ธนาคารให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยระมัดระวังการสนับสนุนทางการเงิน ให้แก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะพิจารณาไม่ให้บริการทางการเงินกับธุรกิจดังต่อไปนี้ (Exclusion list)
  1. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งโครงการที่บุกรุกทำลายพื้นที่ในเขตป่าชายเลน หรือโครงการที่จะเปลี่ยนสภาพป่าชายเลน
  2. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ได้แก่
    • ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงาม เช่น ธุรกิจการพนัน/คาสิโน, ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร เป็นต้น
    • ธุรกิจกักตุนสินค้าหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร (Corner Market)
    • ธุรกิจค้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ และที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงคราม (ยกเว้นหน่วยงานราชการไทยหรือเพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานราชการไทย)