โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
625
221
846
จำนวนหุ้น
10,777,147,044
1,424,074,365
12,201,221,409
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
82,050
117
82,167
จำนวนหุ้น
1,731,485,193
48,854,648
1,780,339,841
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
82,675
338
83,013
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
12,508,632,237
1,472,929,013
13,976,061,250
ร้อยละ
89.47
10.53
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
0
7,696,248,833
55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
649,342,361
2,060
649,344,421
4.64
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
390,453,400
0
390,453,400
2.79
4. STATE STREET EUROPE LIMITED
349,293,385
0
349,293,385
2.50
5. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
304,775,658
2,726,095
307,501,753
2.20
6. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
304,775,657
2,726,095
307,501,752
2.20
7. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด
216,573,200
0
216,573,200
1.55
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
208,391,790
0
208,391,790
1.50
9. ธนาคารออมสิน
117,066,522
0
117,066,522
0.84
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON
106,965,209
0
106,965,209
0.77
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
3,632,175,235
45,750
3,632,220,985
25.96
รวม
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250
100.00
การถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ สัดส่วน
ตนเอง คู่สมรส บุตร รวม ร้อยละ
1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร - - - - -
2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการธนาคาร - - - - -
3. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการธนาคาร - - - - -
4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคาร - - - - -
5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการธนาคาร - - - - -
6. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการธนาคาร - - - - -
7. พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการธนาคาร - - - - -
8. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการธนาคาร - - - - -
9. นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการธนาคาร - - - - -
10. นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการธนาคาร - - - - -
11. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
12. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
13. นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
14. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
15. นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
16. นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
17. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
18. นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
19. นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
20. นายสันติ ปริวิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 1,070 - 1,070 0.000008
21. นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 67,000 - 67,000 0.000479
22. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
23. นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
24. นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 7,000 - - 7,000 0.000050
25. นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
26. นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
27. นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 6,339 - - 6,339 0.000045
28. นางสุรางค์ ธนัตถานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 10,149 - - 10,149 0.000073
29. นายชาญชัย สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -