โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 19 เมษายน 2566 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 19 เมษายน 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
851
250
1,101
จำนวนหุ้น
11,063,735,144
1,486,120,161
12,549,855,305
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
72,857
127
72,984
จำนวนหุ้น
1,376,923,811
49,282,134
1,426,205,945
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
73,708
377
74,085
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
12,440,658,955
1,535,402,295
13,976,061,250
ร้อยละ
89.01
10.99
100.00
สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 19 เมษายน 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
4
0
4
จำนวนหุ้น
5,454,490
0
5,454,490
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
135
0
135
จำนวนหุ้น
45,510
0
45,510
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
139
0
139
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
5,500,000
0
5,500,000
ร้อยละ
100.0
0
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 19 เมษายน 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
0
7,696,248,833
55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,064,790,034
2,060
1,064,792,094
7.62
3. STATE STREET EUROPE LIMITED
450,848,987
0
450,848,987
3.22
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
418,620,500
0
418,620,500
2.99
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
304,793,658
2,726,095
307,519,753
2.20
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
304,793,657
2,726,095
307,519,752
2.20
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
200,163,876
0
200,163,876
1.43
8. ธนาคารออมสิน
111,299,422
0
111,299,422
0.80
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
109,241,670
0
109,241,670
0.78
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
79,758,325
0
79,758,325
0.57
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
3,235,502,288
45,750
3,235,548,038
23.14
รวม
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250
100.00
ตารางการถือหุ้นธนาคารของกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565
รายชื่อกรรมการ
และ
ผู้บริหารระดับสูง
จำนวนหุ้นที่ถือ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนแปลง
จากปี 2564
สัดส่วน
(ร้อยละ)
ตนเอง คู่สมรส
    บุตร*  
รวม ตนเอง คู่สมรส
     บุตร*   
รวม
1.นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
  ประธานกรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
2.นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย
  รองประธานกรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
3.นายวิชัย  อัศรัสกร
  กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
4.นายธันวา  เลาหศิริวงศ์
  กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
5.ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์
  กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
6.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
   กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
7.พลเอก เทียนชัย  รับพร
   กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
8.นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค
   กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
9.นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
   กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
10.นายลวรณ แสงสนิท
    กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
11.ดร.กุลยา  ตันติเตมิท
    กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
12.นายผยง ศรีวณิช
    กรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - 12,800 3,250
(คู่สมรส)
16,050 16,050 0.00011
13.นางสาวศรัณยา  เวชากุล
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
14.นางประราลี  รัตน์ประสาทพร
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
15.นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
16.นายสุรธันว์ คงทน
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
17.นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
18.นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
19.นายธวัชชัย ชีวานนท์
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
20.นายสันติ ปริวิสุทธิ์
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 1,070
(คู่สมรส)
1,070
(คู่สมรส)
- 1,070
(คู่สมรส)
1,070
(คู่สมรส)
- 0.00001
21.นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
22.นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
23.นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
24.นายชาญชัย สินศุภรัตน์
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
25.นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -
26.นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
12,600 - 12,600 12,600 - 12,600 - 0.00009
27.นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- - - - - - - -
28.นางสุวรรณา อนันทานนท์
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- - - - - - - -
29.นายธนกร กาญจนนัติ
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- - - - - - - -
30.นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์
    ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - - - - - -

                     *บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ