โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
944
250
1,194
จำนวนหุ้น
10,974,210,693
1,657,815,184
12,632,025,877
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
64,687
124
64,811
จำนวนหุ้น
1,331,995,252
12,040,121
1,344,035,373
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
65,631
374
66,005
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
12,306,205,945
1,669,855,305
13,976,061,250
ร้อยละ
88.05
11.95
100.00
สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
4
0
4
จำนวนหุ้น
5,454,490
0
5,454,490
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
135
0
135
จำนวนหุ้น
45,510
0
45,510
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
139
0
139
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
5,500,000
0
5,500,000
ร้อยละ
100
0
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
0
7,696,248,833
55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
901,324,909
2,060
901,326,969
6.45
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
406,284,349
0
406,284,349
2.91
4. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
305,225,658
2,726,095
307,951,753
2.20
5. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
305,225,657
2,726,095
307,951,752
2.20
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
187,716,170
0
187,716,170
1.34
7. ธนาคารออมสิน
122,723,922
0
122,723,922
0.88
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จำกัด
103,975,400
0
103,975,400
0.74
9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
100,752,140
0
100,752,140
0.72
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON
71,204,851
0
71,204,851
0.51
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
3,775,379,361
45,750
3,775,425,111
27.00
รวม
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250
100.00