โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
1,040
233
1,273
จำนวนหุ้น
11,221,226,487
1,273,283,531
12,494,510,018
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
80,451
125
80,576
จำนวนหุ้น
1,432,227,116
49,324,116
1,481,551,232
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
81,491
358
81,849
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
12,653,453,603
1,322,607,647
13,976,061,250
ร้อยละ
90.54
9.46
100.00
สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
4
0
4
จำนวนหุ้น
5,454,490
0
5,454,490
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
139
0
139
จำนวนหุ้น
45,510
0
45,510
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
143
0
143
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
5,500,000
0
5,500,000
ร้อยละ
100.0
0
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
0
7,696,248,833
55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,108,084,226
2,060
1,108,086,286
7.92
3. STATE STREET EUROPE LIMITED
364,327,523
0
364,327,523
2.60
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
280,269,700
0
280,269,700
2.00
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
273,548,658
2,726,095
276,274,753
1.98
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
273,548,657
2,726,095
276,274,752
1.98
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
209,322,143
0
209,322,143
1.50
8. ธนาคารออมสิน
115,880,222
0
115,880,222
0.83
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A)
NOMINEES LIMITED
70,629,057
0
70,629,057
0.50
10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED
65,389,046
0
65,389,046
0.47
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
3,518,813,185
45,750
3,518,813,185
25.17
รวม
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250
100.00
ตารางการถือหุ้นธนาคารของกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายชื่อกรรมการ
และ
ผู้บริหารระดับสูง
จำนวนหุ้นที่ถือ
31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2566 เปลี่ยนแปลง
จากปี 2564
สัดส่วน
(ร้อยละ)
ตนเอง คู่สมรส
    บุตร*  
รวม ตนเอง คู่สมรส
     บุตร*   
รวม
กรรมการธนาคาร
1. นายลวรณ แสงสนิท
  ประธานกรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
2. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย
  รองประธานกรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
3. นายวิชัย  อัศรัสกร
  กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
4. นายธันวา  เลาหศิริวงศ์
  กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์
  กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
   กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
7. นายวีระศักดิ์ สุุตัณฑวิบูลย์
   กรรมการธนาคาร
- - -
8. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
   กรรมการธนาคาร
- - - - - - - -
9. นายอรรถพล อรรถวรเดช
   กรรมการธนาคาร
- - -
10. นายผยง ศรีวณิช
    กรรมผู้จัดการใหญ่
12,800 3,250
(คู่สมรส)
16,050 12,800 3,250
(คู่สมรส)
16,050 ไม่เปลี่ยนแปลง 0.00011
ผู้บริหารระดับสูงตามนิยาม ก.ล.ต.
11. นายสุุรธันว์ คงทน
    ประธานผู้บริหาร
- - - - - - - -
12. นายเอกชัย เตชะวิริยะกุุล
    ประธานผู้บริหาร
- - - - - - - -
13. นางสาวศรัณยา  เวชากุล
    ประธานผู้บริหาร
- - - - - - - -
14. นายธวัชชัย ชีวานนท์
    ประธานผู้บริหาร
- - - - - - - -
15. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุุข
    ประธานผู้บริหาร
- - - - - - - -
16. นายชาญชัย สินศุภรัตน์
    ประธานผู้บริหาร
- - - - - - - -
17. นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
    ประธานผู้บริหาร
- - - - - - - -
ผู้บริหารสายงาน
18. นางประราลี รัตน์ประสาทพร
    ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
19. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
    ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
20. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
    ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
21. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
    ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
22. นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
    ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
23. นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
   
ผู้บริหารสายงาน
12,600 - 12,600 12,600 - 12,600 - 0.00009
24. นางสุุวรรณา อนันทานนท์
   ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
25. นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
    ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
26. นายธนกร กาญจนนัติ
    ผู้บริหารสายงาน
- - - - - - - -
27. นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร
    ผู้บริหารสายงาน
- - -

                     หมายเหตุ *บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ