โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท รวมจำนวน 13,981,561,250 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
583
223
806
จำนวนหุ้น
10,686,038,069
1,395,040,854
12,081,078,923
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
85,270
137
85,407
จำนวนหุ้น
1,845,256,329
49,725,998
1,894,982,327
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
85,853
360
86,123
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
12,531,294,398
1,444,766,852
13,976,061,250
ร้อยละ
89.66
10.34
100.00
สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม
นิติบุคคล
จำนวนราย
4
0
4
จำนวนหุ้น
5,454,490
0
5,454,490
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
135
0
135
จำนวนหุ้น
45,510
0
45,510
รวม
จำนวนราย(ทั้งหมด)
139
0
139
จำนวนหุ้น(ทั้งหมด)
5,500,000
0
5,500,000
ร้อยละ
100.0
0
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สามัญ
บุริมสิทธิ
รวม
ร้อยละ
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
0
7,696,248,833
55.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
632,537,329
2,060
632,539,389
4.52
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
390,453,400
0
390,453,400
2.79
4. STATE STREET EUROPE LIMITED
343,912,361
0
343,912,361
2.46
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
304,775,658
2,726,095
307,501,753
2.20
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
จำกัด (มหาชน)
304,775,657
2,726,095
307,501,752
2.20
7. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด
221,840,400
0
221,840,400
1.59
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
174,181,990
0
174,181,990
1.25
9. ธนาคารออมสิน
115,666,822
0
115,666,822
0.83
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON
106,429,909
0
106,429,909
0.76
11. ผู้ถือหุ้นอื่น
3,685,238,891
45,750
3,685,284,641
26.35
รวม
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250
100.00
การถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ สัดส่วน
ตนเอง คู่สมรส บุตร รวม ร้อยละ
1 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการธนาคาร - - - - -
2 นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการธนาคาร - - - - -
3 นายวิชัย  อัศรัสกร กรรมการธนาคาร - - - - -
4 นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ กรรมการธนาคาร - - - - -
5 ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ กรรมการธนาคาร - - - - -
6 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการธนาคาร - - - - -
7 พลเอก เทียนชัย  รับพร กรรมการธนาคาร - - - - -
8 นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค กรรมการธนาคาร - - - - -
9 นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการธนาคาร - - - - -
10 นางนิธิมา  เทพวนังกูร กรรมการธนาคาร - - - - -
11 นายลวรณ แสงสนิท กรรมการธนาคาร - - - - -
12 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
13 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
14 นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
15 นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
16 นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
17 นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
18 นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
19 นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
20 นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
21 นายสันติ ปริวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 1,070 - 1,070 0.000008
22 นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
23 นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
24 นายแพทย์พลวรรธ์ วิทูรกลชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -
25 นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
26 นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 4,000 - - 4,000 0.000029
27 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
28 นายชาญชัย สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
29 นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
30 นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 12,600 2,591 - 15,191 0.000109
31 นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
32 นางสุวรรณา อนันทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -