Investment Solution

Investment Solution

พันธบัตรรัฐบาล / หุ้นกู้เอกชน

พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งผู้ซื้อหรือนักลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ย และรับคืนเงินต้น (เงินให้กู้) จากรัฐบาล โดยพันธบัตรรัฐบาลถือเป็นการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงด้านเครดิต และมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุด

Corporate Bond
ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งผู้ซื้อหรือนักลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ย และรับคืนเงินต้น (เงินให้กู้) จากผู้ออกตราสาร ในการซื้อหุ้นกู้เอกชน ผู้ลงทุนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ซึ่งจะแตกต่างกันตามอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยทั่วไปตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

Structured Note

Equity Linked Note / Index Linked Note / Fund Linked Note
Equity Linked Note / Index Linked Note / Fund Linked Note เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ผสานการลงทุนในตราสารหนี้เข้ากับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกองทุน / ดัชนี / กองทุน

• ดัชนีอ้างอิงหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง (Index Levels for Krungthai Structured Note)


Krungthai - J.P. Morgan Mozaic XRP Index Linked Note
เปิดเสนอขาย 9 - 13 พฤษภาคม 2565

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความซับซ้อน ระดับความเสี่ยง 4

เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย อายุ 3 ปี ประเภทคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อถือจนครบอายุหุ้นกู้อนุพันธ์
 • สกุลเงินบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี J.P. Morgan 4% VT Mozaic XRP 1% Decrement Index (Bloomberg code: JMAB392E Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่เข้าลงทุนกระจายในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และค่าเงินสกุลหลัก ภายใต้กลยุทธ์ Multi-asset Investment และเป็นดัชนีทางการเงินที่จัดทำโดย J.P. Morgan หนึ่งในผู้นำด้าน Investment Banking ระดับโลก
 • การคำนวณผลตอบแทน อ้างอิงการเติบโตของดัชนีในช่วงอายุตราสาร ปรับด้วยอัตราการมีส่วนร่วม และอัตราแลกเปลี่ยน USDTHB
 • การจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทน จ่ายครั้งเดียวเมื่อครบอายุหุ้นกู้อนุพันธ์


 ข้อดี 

 • ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคุณภาพดีจากธนาคารกรุงไทย อันดับเครดิต AAA โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
 • คุ้มครองเงินต้นครบเต็มจำนวน 100% เมื่อถือครบกำหนด
 • เปิดโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนแบบ Multi-asset โดยปรับพอร์ตอัตโนมัติทุกสัปดาห์ ไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนภายใต้ทุกสภาวะตลาด

 ข้อจำกัด 

 • ระยะเวลาการลงทุน 3 ปี
 • อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับลดตัวลงหรือเท่าเดิม

 เหมาะสมกับใคร 

 • นักลงทุนที่อยากกระจายความเสี่ยง โดยกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และมีเงินลงทุนระยะยาว 3 ปี โดยที่ไม่ต้องการสูญเสียเงินลงทุนในกรณีที่ดัชนีติดลบ
รายการ Download
หนังสือชี้ชวน (Prospectus) Download
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) Download

• Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG SOAIESG5 Index Linked Note  อ่านรายละเอียด

• Krungthai SOLUX10F Luxury Index Linked Note  อ่านรายละเอียด

• Krungthai iSTOXX® Global Transformation Index Linked Note  อ่านรายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-208-4691 และ
02-208-4673
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน


FX Linked Note
FX Linked Note เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่รวมการลงทุนในตราสารหนี้กับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากผลการดำเนินงานของ FX 

Credit Linked Note
A Credit Linked Note คือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เพิ่มผลตอบแทนของการลงทุนเชื่องโยงกับความเสี่ยงด้านเครดิตของนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจเป็น บริษัท หรือรัฐบาล 

Investment Unit

Mutual Fund
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกิดจากการระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็น กองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนต่างประเทศ ตราสารในตลาดการเงิน ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน

ดาวน์โหลด