Investment Solution

Investment Solution

พันธบัตรรัฐบาล / หุ้นกู้เอกชน

พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งผู้ซื้อหรือนักลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ย และรับคืนเงินต้น (เงินให้กู้) จากรัฐบาล โดยพันธบัตรรัฐบาลถือเป็นการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงด้านเครดิต และมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุด

Corporate Bond
ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งผู้ซื้อหรือนักลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ย และรับคืนเงินต้น (เงินให้กู้) จากผู้ออกตราสาร ในการซื้อหุ้นกู้เอกชน ผู้ลงทุนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ซึ่งจะแตกต่างกันตามอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ โดยทั่วไปตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

Structured Note

Equity Linked Note / Index Linked Note / Fund Linked Note
Equity Linked Note / Index Linked Note / Fund Linked Note เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ผสานการลงทุนในตราสารหนี้เข้ากับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกองทุน / ดัชนี / กองทุน

Krungthai SOLUX10F Luxury Index Linked Note
เปิดเสนอขาย 7 – 11 มิถุนายน 2564

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความซับซ้อน ระดับความเสี่ยง 8

 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลบาท ออกโดยธนาคารกรุงไทย ประเภทคุ้มครองเงินต้น 100%
 • อายุหุ้นกู้ 5 ปี ผลตอบแทนจ่ายเป็นสกุลบาทเมื่อครบกำหนด อ้างอิงดัชนีหุ้นกลุ่มธุรกิจ Luxury ทั่วโลก (SOLUX10F)
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบัน ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท

1 คำนวณจากค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของดัชนี Solactive Luxury Dynamic Factors 10% Daily Risk Control Index (SOLUX10F) ทุกๆรอบปี ตลอดอายุของหุ้นกู้อนุพันธ์ ซึ่งดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีหุ้นกลุ่มธุรกิจ Luxury ทั่วโลก สกุลเงินยูโร ที่จัดทำโดยบริษัท Solactive AG ที่เป็นผู้ให้บริการและจัดทำดัชนีทางการเงินชั้นนำของโลก และอัตราการมีส่วนร่วมที่ 70% (Participation Rate 70%) โดยผลตอบแทนจ่ายคืนเป็นสกุลบาทแปลงค่าจากยูโร (ผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีต 4.23% ต่อปี คำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง ช่วงระหว่าง กันยายน 2007 ถึง มีนาคม 2021 ทั้งนี้ ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นการยืนยันว่าในอนาคตผลตอบแทนจะเป็นไปตามข้อมูลนี้)

 ข้อดี 

 • ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคุณภาพดีจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ระดับความน่าเชื่อถือระดับสูง (AA+ จาก Fitch Rating, ธันวาคม 2020)
 • เปิดโอกาสทำกำไรในหุ้นสินค้า Luxury และแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก โดยที่ได้รับการคุ้มครองเงินต้น 100%

 ข้อจำกัด 

 • ระยะเวลาการลงทุน 5 ปี
 • อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากลงทุน ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงหรือเท่าเดิม

 เหมาะสมกับใคร 

 • นักลงทุนที่อยากมีส่วนร่วมในการเติบโตของหุ้นสินค้า Luxury แบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก และมีเงินลงทุนระยะยาว 5 ปี โดยที่ไม่ต้องการสูญเสียเงินลงทุนในกรณีที่ดัชนีติดลบ 
รายการ Download
หนังสือชี้ชวน (Prospectus) Download
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) Download

Krungthai iSTOXX® Global Transformation Index Linked Note
เปิดเสนอขาย 6 - 9 กันยายน 2564

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความซับซ้อน ระดับความเสี่ยง 8

เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย ประเภทคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อถือจนครบอายุหุ้นกู้อนุพันธ์
 • อายุ 5 ปี จ่ายคืนเงินต้นทุกปี (ปีละ 1% ณ สิ้นปีที 1 – 4)
 • สกุลเงินบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี iSTOXX® Global Transformation Select 30 Decrement 4.5% Index (IXGTRSND): ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นธีม Mega trend – Global Transformation ทั่วโลก ที่จัดทำโดยบริษัท Qontigo ที่เป็นผู้ให้บริการและจัดทำดัชนีทางการเงินชั้นนำของโลก

 ข้อดี 

 • ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคุณภาพดีจากธนาคารกรุงไทย อันดับ Credit Rating AA+ โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • จ่ายคืนเงินต้นทุกปี ปีละ 1%
 • เปิดโอกาสทำกำไรในหุ้นกลุ่มผู้นำนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลก ครอบคลุม 4 ธีมการลงทุนของ Global Transformation โดยที่ได้รับการคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบอายุหุ้นกู้อนุพันธ์

 ข้อจำกัด 

 • ระยะเวลาการลงทุน 5 ปี
 • อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับลดตัวลงหรือเท่าเดิม

 เหมาะสมกับใคร 

 • นักลงทุนที่อยากมีส่วนร่วมในการเติบโตของหุ้นกลุ่มผู้นำนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลก Global Transformation และมีเงินลงทุนระยะยาว 5 ปี โดยที่ไม่ต้องการสูญเสียเงินลงทุนในกรณีที่ดัชนีติดลบ
รายการ Download
หนังสือชี้ชวน (Prospectus) Download
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) Download

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-208-4691 และ
02-208-4673
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน


FX Linked Note
FX Linked Note เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่รวมการลงทุนในตราสารหนี้กับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากผลการดำเนินงานของ FX 

Credit Linked Note
A Credit Linked Note คือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เพิ่มผลตอบแทนของการลงทุนเชื่องโยงกับความเสี่ยงด้านเครดิตของนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจเป็น บริษัท หรือรัฐบาล 

Investment Unit

Mutual Fund
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกิดจากการระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็น กองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนต่างประเทศ ตราสารในตลาดการเงิน ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน