อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภท

เช็กรายละเอียด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภท จากธนาคารกรุงไทย พร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ ระยะเวลา และวิธีการการคำนวณอย่างละเอียด ทุกประเภทบัญชี

ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
(ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 5 กันยายน 2564

ประเภทเงินฝาก ประเภทลูกค้า
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน กองทุนและบริษัทประกัน ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ นิติบุคคลพิเศษ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. กระแสรายวัน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. ออมทรัพย์ 0.250 0.125 0.250 0.250 0.250 0.125 0.125 0.000 0.000 -
3. Krungthai NEXT Savings
     3.1 บัญชีที่เปิดใหม่ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1)
         - วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.500 - - - - - - - - -
         - วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป 0.500 - - - - - - - - -
     3.2 บัญชีที่เปิดผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT หรือ บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.2) 0.500 - - - - - - 0.000 - -
4. ออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) 0.250 - - - - - - - - -
5. เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) 0.250 - - - - - - - - -
6. ประจำ
     6.1  ประจำ 3 เดือน 0.320 0.250 0.320 0.250 0.250 0.250 0.250 - - -
     6.2  ประจำ 6 เดือน 0.400 0.250 0.400 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250  -
     6.3  ประจำ 12 เดือน 0.400 0.375 0.400 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 -
     6.4  ประจำ 24 เดือน 0.450 0.375 0.450 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 -
     6.5  ประจำ 36 เดือน 0.650 0.500 0.650 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 -
7. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 - 29 กันยายน 2560) 
(ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai Zero Tax Max ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยจะรับฝากสำหรับผู้ฝากรายเดิมที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 - 29 กันยายน 2560)
     - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 1.950 - - - - - - - - -
8. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2564)
     - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 1.250 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 1.500 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 1.500 - - - - - - - - -
9. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)
     - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 1.200 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 1.450 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 1.450 - - - - - - - - -

อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565
0.38 MB   pdf
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565
0.38 MB   pdf