อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยล่าสุด ทุกประเภทบัญชี เงินฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และอื่น ๆ พร้อมเงื่อนไขได้ที่นี่

ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทต่างๆ
(ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 เมษายน 2567

ประเภทเงินฝาก  ประเภทลูกค้า
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน กองทุนและบริษัทประกัน ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ นิติบุคคลพิเศษ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. กระแสรายวัน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. ออมทรัพย์ 0.300 0.550 0.300 0.575 0.575 0.550 0.550 0.000 0.000 -
3. Krungthai NEXT Savings
3.1 บัญชีที่เปิดใหม่ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1)
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท  1.500 - - - - - - - - -
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท ขึ้นไป  0.650 - - - - - - - - -
 (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1 
ทั้งนี้ ธนาคารขยายวงเงินรับฝาก
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป)
 3.2 บัญชีที่เปิดผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT หรือ บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.2) 0.650 - - - - - - 0.000 - -
4. ออมทรัพย์เป๋ามีตัง (Pao Mee Tang e-Savings) 0.300 - - - - - - - - -
5. ออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) 0.300 - - - - - - - - -
6. ออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) 0.200 - - - - - - - - -
7. เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) 0.300 - - - - - - - - -
8. ประจำ
8.1  ประจำ 3 เดือน 1.170 1.100 1.170 1.100 1.100 1.100 1.100 - - -
8.2  ประจำ 6 เดือน 1.250 1.100 1.250 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100  -
8.3  ประจำ 12 เดือน 1.700 1.225 1.700 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 -
8.4  ประจำ 24 เดือน 2.250 1.900 2.250 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 -
8.5  ประจำ 36 เดือน 2.300 2.100 2.300 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -
9. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2564)
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 3.300 - - - - - - - - -
10. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max
(สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2566)
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 3.000 - - - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 3.250 - - - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 3.250 - - - - - - - - -
11. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max
(สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 2.600 - - - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 2.750 - - - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 2.750 - - - - - - - - -
12. เงินฝากประจำระยะสั้น
12.1 ระยะเวลาฝาก 7 วัน
 - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.575 0.575 - - 0.575 0.575 - - -
 - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - 0.575 0.575 - - 0.575 0.575 - - -
12.2 ระยะเวลาฝาก 14 วัน
 - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.575 0.575 - - 0.575 0.575 - - -
 - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - 0.575 0.575 - - 0.575 0.575 - - -
12.3 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
 - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.575 0.575 - - 0.575 0.575 - - 0.575
 - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - 0.575 0.575 - - 0.575 0.575 - - 0.575
13. เงินฝากประจำตามใจ
- ระยะเวลาฝาก 7 - 30 วัน 0.400 0.625 0.400 - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 31 - 60 วัน 0.400 0.625 0.400 - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน 0.400 0.625 0.400 - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 91 - 120 วัน 1.150 1.050 1.150 - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน 1.150 1.050 1.150 - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 181 - 270 วัน 1.300 1.200 1.300 - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 271 - 300 วัน 1.300 1.200 1.300 - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน 1.550 1.200 1.550 - - - - - - -
14. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit)
14.1 ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
- เดือนที่ 1 - 12 - 1.700* 1.700* 1.700* 1.700* - - - - -
- เดือนที่ 13 - 24 - 2.200* 2.200* 2.200* 2.200* - - - - -
- เดือนที่ 25 - 36 - 2.500* 2.500* 2.500* 2.500* - - - - -
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.13 % ต่อปี)
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (ข้อ 17.1)
14.2  ระยะเวลาฝาก 60 เดือน 
- เดือนที่ 1 - 12 - 1.900* 1.900* 1.900* 1.900* - - - - -
- เดือนที่ 13 - 24 - 2.200* 2.200* 2.200* 2.200* - - - - -
- เดือนที่ 25 - 36 - 2.500* 2.500* 2.500* 2.500* - - - - -
- เดือนที่ 37 - 48 - 2.900* 2.900* 2.900* 2.900* - - - - -
- เดือนที่ 49 - 60 - 3.500* 3.500* 3.500* 3.500* - - - - -
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.60% ต่อปี)
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (ข้อ 17.2)
14.3  ระยะเวลาฝาก 15 ปี
ปีที่ 1-10 - - 3.000* - - - - - - -
ปีที่ 11-15 - - 3.100* - - - - - - -
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 3.033% ต่อปี)
15. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน  - - - 1.700 - - - - - -
16.เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน  - - - 1.700 - - - - - -
17. เงินฝากประจำพิเศษ Happy Birthday ระยะเวลาฝาก 7 เดือน
 *ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ Happy Birthday ระยะเวลาฝาก 7 เดือน (ข้อ 20)
1.800* - 1.800* 1.800* - - - 1.800* - -
18. เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
18.1 ระยะเวลาฝาก 48 เดือน - - 2.750 2.750* - - - - - -
18.2 ระยะเวลาฝาก 60 เดือน - - 2.750 2.750* - - - - - -
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล (ข้อ 20)
19. เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน (สำหรับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น) - - - 0.500 - - - - - -
20. เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ
20.1 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (1) - - - 0.700 - - - - - -
20.2 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (2) - - - 0.700 - - - - - -
20.3 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (3) - - - 0.700 - - - - - -
20.4 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (4) - - - 0.700 - - - - - -
20.5 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (5)
20.5.1 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.1)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท - - - 0.650 - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - - - 0.650 - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - 0.650 - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป - - - 0.650 - - - - - -
20.5.2 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.2) 
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท - - - 1.350 - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - - - 1.350 - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - 1.350 - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป - - - 1.350 - - - - - -
20.6 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (7) - - - 0.500 - - - - - -
20.7 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (8) - - - 1.200 - - - - - -
20.8 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (9) - - - 0.900 - - - - - -
21. เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ
21.1 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (1)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - - - - 0.650 - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - - - - 0.650 - - - - -
21.2 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (2) - - - - 1.650 - - - - -
22. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.700 - - - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - 0.800 - - - - - - - -
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป - 0.800 - - - - - - - -
23. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call 
23.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (1)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - - - - - - - - - 0.700
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 0.700
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป - - - - - - - - - 0.800
23.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (2)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.200
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.300
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป - - - - - - - - - 1.300
23.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (3)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.400
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.500
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป - - - - - - - - - 1.500
23.4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (4) - - - - - - - - - 1.900
23.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (5) - - - - - - - - - 1.600
23.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (6) - - - - - - - - - 1.400
24. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (1) - - - - - - - - - -
- ระยะเวลาฝาก 15 - 30 วัน - - - - - - - - - 1.050
- ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน - - - - - - - - - 1.250
- ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน - - - - - - - - - 1.350
- ระยะเวลาฝาก 181 - 365 วัน - - - - - - - - - 1.650
25. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (2) - - - - - - - - - -
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท - - - - 0.850 - - - - -
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท - - - - 1.550 - - - - -
- วงเงินฝากส่วนเกินที่ 30,000 ล้านบาทขึ้นไป - - - - 1.550 - - - - -
26. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (3) - - - - - 1.400 - - - -
27. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (4)
- ระยะเวลาฝาก  7 - 14 วัน - - - - - - - - - 1.600
- ระยะเวลาฝาก 15 - 30 วัน - - - - - - - - - 1.650
- ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน - - - - - - - - - 1.700
28. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (5) - - 1.400 - - - - - - -
 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567
0.47 MB   pdf
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567
0.49 MB   pdf