อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยล่าสุด ทุกประเภทบัญชี เงินฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และอื่น ๆ พร้อมเงื่อนไขได้ที่นี่

ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทต่างๆ
(ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 27 กันยายน 2566

ประเภทเงินฝาก ประเภทลูกค้า
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน กองทุนและบริษัทประกัน ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ นิติบุคคลพิเศษ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. กระแสรายวัน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. ออมทรัพย์ 0.300 0.450 0.300 0.475 0.475 0.450 0.450 0.000 0.000 -
3. Krungthai NEXT Savings
     3.1 บัญชีที่เปิดใหม่ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1)
         - วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.500 - - - - - - - - -
         - วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป 0.550 - - - - - - - - -
     3.2 บัญชีที่เปิดผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT หรือ บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.2) 0.550 - - - - - - 0.000 - -
4. ออมทรัพย์เป๋ามีตัง (Pao Mee Tang e-Savings) 0.300 - - - - - - - - -
5. ออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) 0.300 - - - - - - - - -
6. เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) 0.300 - - - - - - - - -
7. ประจำ
     6.1  ประจำ 3 เดือน 0.920 0.900 0.920 0.900 0.900 0.900 0.900 - - -
     6.2  ประจำ 6 เดือน 1.050 0.900 1.050 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900  -
     6.3  ประจำ 12 เดือน 1.450 1.125 1.450 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 -
     6.4  ประจำ 24 เดือน 1.950 1.700 1.950 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 -
     6.5  ประจำ 36 เดือน 2.350 1.800 2.350 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 -
8. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตัังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์2564)
     - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 3.000 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 3.000 - - - - - - - - -
9. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
     - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 2.700 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 2.950 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 2.950 - - - - - - - - -
10. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)
     - ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 2.300 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 36 เดือน 2.300 - - - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 48 เดือน 2.300 - - - - - - - - -
11. เงินฝากประจำระยะสั้น
     11.1 ระยะเวลาฝาก 7 วัน
         - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.475 0.475 - - 0.475 0.475 - - -
         - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - 0.475 0.475 - - 0.475 0.475 - - -
     11.2 ระยะเวลาฝาก 14 วัน
         - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.475 0.475 - - 0.475 0.475 - - -
         - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - 0.475 0.475 - - 0.475 0.475 - - -
     11.3 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
         - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.475 0.475 - - 0.475 0.475 - - 0.475
         - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - 0.475 0.475 - - 0.475 0.475 - - 0.475
12. เงินฝากประจำตามใจ
     - ระยะเวลาฝาก 7 - 30 วัน 0.400 0.525 0.400 - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 31 - 60 วัน 0.400 0.525 0.400 - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน 0.400 0.525 0.400 - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 91 - 120 วัน 0.900 0.850 0.900 - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน 0.900 0.850 0.900 - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 181 - 270 วัน 1.100 1.000 1.100 - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 271 - 300 วัน 1.100 1.000 1.100 - - - - - - -
     - ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน 1.300 1.100 1.300 - - - - - - -
13. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน - - - 1.300 - - - - - -
14. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน (ข้อ15)
1.500* - 1.500* 1.500* - - - 1.500* - -
15. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 14 เดือน (ข้อ 17)
2.000* - 2.000* 2.000* - - - 2.000* - -
16. เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
     16.1 ระยะเวลาฝาก 48 เดือน - - 2.450 - - - - - - -
     16.2 ระยะเวลาฝาก 60 เดือน - - 2.450 - - - - - - -
17. เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน (สำหรับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น) - - - 0.500 - - - - - -
18. เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ
     18.1 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (1) - - - 0.600 - - - - - -
     18.2 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (2) - - - 0.600 - - - - - -
     18.3 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (3) - - - 0.600 - - - - - -
     18.4 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (4) - - - 0.600 - - - - - -
     18.5 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (5)
      - วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท - - - 0.550 - - - - - -
      - วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - - - 0.550 - - - - - -
      - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - 0.550 - - - - - -
      - วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป - - - 0.550 - - - - - -
     18.6 ราชการออมทรัพย์พิเศษ(7) - - - 0.500 - - - - - -
19. เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ
     - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - - - - 0.550 - - - - -
     - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป - - - - 0.550 - - - - -
20. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน)
     - วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - 0.600 - - - - - - - -
     - วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - 0.700 - - - - - - - -
     - วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป - 0.700 - - - - - - - -
21. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call 
21.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (1)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท - - - - - - - - - 0.600
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 0.600
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป - - - - - - - - - 0.700
21.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (2)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.100
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.200
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป - - - - - - - - - 1.200
21.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (3)
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.300
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท - - - - - - - - - 1.400
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป - - - - - - - - - 1.400
22. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (2) - - - - - - - - - -
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท - - - - 0.750 - - - - -
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท - - - - 1.450 - - - - -
- วงเงินฝากส่วนเกินที่ 30,000 ล้านบาทขึ้นไป - - - - 1.450 - - - - -
23. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (3) - - - - - 1.000 - - - -
 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566
0.37 MB   pdf
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566
0.37 MB   pdf
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566
0.37 MB   pdf