ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลหุ้น

dot-bg2
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลหุ้น
ธนาคารกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร
แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติ ของแต่ละปีนั้นๆ และจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางการเงินการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินสำรองของธนาคาร มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร จำนวนกำไรสะสม และความจำเป็นในการกันเงินสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ตามที่จำเป็นหรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมทั้งการที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับผู้มีอำนาจ
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
วันที่จ่ายเงินปันผล
03/05/2567
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.8680
(บาท/หุ้น)
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
1.0225
(บาท/หุ้น)

ปี
วันที่จ่ายเงินปันผล
ประเภทของเงินปันผล
เงินปันผล
2566
03/05/2566
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.6820
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.8365
2565
06/05/2565
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.4180
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.5725
2564
07/05/2564
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.2750
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.4295
2563
23/04/2563
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.7530
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.9075
2562
10/05/2562
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.7180
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.8725
2561
18/05/2561
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.61
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.7645
2560
26/05/2560
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.8600
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
1.0145
2559
27/05/2559
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.7600
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.9145
2558
08/05/2558
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.9000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
1.0545
2557
09/05/2557
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.8800
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
1.0345
2556
02/05/2556
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.4400
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.51725
2555
03/10/2555
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.3600
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.43725
09/05/2555
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.6200
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.7745
2554
20/05/2554
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.5100
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.6645
2553
07/05/2553
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.4000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.5545
2552
12/05/2552
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.4400
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.5945
2551
20/05/2551
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.3000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.4545
2550
14/05/2550
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.5100
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.6645
2549
10/05/2549
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.5000
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.6545
2548
20/05/2548
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.4700
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.6245
2547
21/05/2547
เงินปันผลหุ้นสามัญ
0.4700
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
0.6245