บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)

บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์
(ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)

เพิ่มโอกาสในการลงทุน ด้วยตัวคุณเองง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ระบบ Money Connect by Krungthai
เตรียม Username/Password ให้พร้อม เพื่อ Log in เข้าระบบ Money Connect by Krungthai
ลูกค้าธนาคารกรุงไทย มีบัตร ATM
ใช้บริการ KTB netbank
หากทราบ Username/Password KTB netbank สามารถ Log in เข้าระบบ ได้ที่ www.moneyconnect.krungthai.com
หากไม่ทราบ Username/Password KTB netbank สามารถ Reset Password ได้ด้วยตนเอง ดังนี้
 1. เข้าสู่ระบบ www.moneyconnect.krungthai.com > เลือก “ลืมบัญชีผู้ใช้งาน”
 2. ยืนยันตัวตนด้วย เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่บัตร ATM และ รหัสบัตร ATM
 3. ระบบจะแสดง Username Log-in (บางส่วน***) และให้ตั้งรหัสผ่านใหม่
 4. ใช้ Username และรหัสใหม่เข้าระบบ
กรณีที่ทำรายการไม่สำเร็จ

ขอดำเนินการ Reset Username และ Password เพื่อ Log in ได้ที่ช่องทาง ดังนี้

 • Krungthai Contact Center 02-111-1111
 • ติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อสมัครบริการ KTB Netbank
ลูกค้าธนาคารกรุงไทย มีบัตร ATM
ใช้บริการ Krungthai NEXT

(แต่ไม่เคยใช้สมัครบริการ KTB netbank)
หากลืม หรือ ไม่ทราบ Username/Password  Reset Password ได้ด้วยตนเอง ดังนี้
 1. เข้าสู่ระบบ www.moneyconnect.krungthai.com > เลือก “ลืมบัญชีผู้ใช้งาน”
 2. ยืนยันตัวตนด้วย เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่บัตร ATM และ รหัสบัตร ATM
 3. ระบบจะแสดง Log-in (บางส่วน***) และให้ตั้งรหัสผ่านใหม่
 4. ใช้ Username และรหัสใหม่สู่ระบบ

กรณีที่ทำรายการไม่สำเร็จ หรือไม่มี Username /  Password

ขอดำเนินการขอรับ Username และ Password เพื่อ Log in ได้ที่ช่องทางดังนี้

 • สมัครบริการ KTB Netbank ที่ตู้ ATM/ADM จากนั้นนำ Username/Password มาใช้ Login เข้าระบบ
 • ติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อสมัครบริการ KTB Netbank
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีบัญชีเงินฝาก ไม่มีบัตร ATM
แต่ไม่เคยสมัครบริการ KTB netbank
และ Krungthai NEXT
ติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อสมัครบริการ KTB Netbank และ Krungthai NEXT เพื่อขอรับ Username Password
ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
ติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก สมัครบริการ KTB Netbank และ Krungthai NEXT เพื่อขอรับ Username Password

หมายเหตุ
เมื่อได้รับ Username Password ขอให้ Log-in ที่ KTB netbank ครั้งแรก ก่อน Log-in Money Connect by Krungthai

ระยะเวลาการให้บริการ
ระบบ Money Connect by Krungthai เปิดให้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ (หุ้นกู้/หน่วยลงทุน / TRUST / หุ้นสามัญ) ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย ตามช่วงวันและเวลาการเปิดเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยขอสงวนสิทธิให้ทีมผู้จัดจำหน่ายของธนาคาร กำหนดเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการนำหลักทรัพย์เปิดเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์นี้
คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ (หุ้นกู้/หน่วยลงทุน / TRUST / หุ้นสามัญ) ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai ได้แก่
 1. บุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย และใช้บริการ Online Banking ของธนาคารกรุงไทย และต้องมีการสมัครใช้บริการ KTB Netbank หรือ Krungthai NEXT แบบ Financial (บัญชีดังกล่าวมีการเปิดใช้บริการในส่วนของการโอนเงิน ชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ KTB Netbank หรือ Krungthai NEXT)
 2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีความเปราะบางของธนาคาร*
  * กลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคาร
  • ผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือ
  • ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง หรือ
  • ผู้ลงทุนที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี และ มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 10 ปี และ /หรือ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และ/หรือ ผู้ที่ต้องการคำแนะนำการลงทุนจากผู้แนะนำการลงทุน
วิธีการจองซื้อและข้อควรรู้ ในการทำรายการจองซื้อผ่านระบบ Money Connect by Krungthai
 1. การเข้าสู่ระบบ Money Connect by Krungthai ได้จาก
  • ผ่านทางเว็บไซต์ https://moneyconnect.krungthai.com/
  • ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th) ดังนี้
   • หน้าแรก > บริการออนไลน์ > เลือกระบบ Money Connect by Krungthai หรือ
   • ลูกค้าบุคคล > E-Banking > บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
  • ผ่านทาง Mobile Application – Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
 2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วย User และ password ของ Krungthai netbank
 3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนใช้งาน
  • หากเป็นลูกค้าเดิมที่มีบัญชี Internet Banking/Krungthai NEXT และผ่านการยืนยันตัวตนตามกระบวนการของธนาคารแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ทันที
  • เมื่อเข้าสู่ระบบ Money Connect by Krungthai ครั้งแรก ระบบจะให้ลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้งาน และให้ประเมินความเสี่ยงการลงทุน โดยลูกค้าที่มี Risk Profile กับธนาคารอยู่แล้ว สามารถเลือกใช้ Risk Profile เดิม หรือประเมินความเสี่ยงใหม่ก็ได้
 4. การจองซื้อหลักทรัพย์
  • ทุกครั้งที่มีการซื้อหลักทรัพย์ ก่อนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบจะมีการตรวจสอบระดับความเสี่ยง (Risk Level) และวันครบกำหนดของ Risk Profile ของลูกค้าทุกครั้ง หากระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมดอายุ ระบบจะบังคับให้ทำแบบประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) ใหม่
  • สำหรับกรณีผู้ลงทุนที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เฉพาะกรณีครั้งแรกที่เข้าระบบ) ระบบจะบังคับให้ผู้ลงทุนจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงใหม่ (เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นกลุ่มลูกค้าเปราะบางของธนาคาร แต่หากผู้ลงทุนกลุ่มดังกล่าว มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และ /หรือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และ/หรือ ไม่ต้องการคำแนะนำการลงทุนจากผู้แนะนำการลงทุน สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบ Money Connect by Krungthai ได้)
  • กรณีหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงได้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนและให้ยืนยัน เพื่อยินยอมในความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ตามข้อกำหนดของ กลต. และระบบจะมีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ไว้ ในกรณีที่ไม่ยืนยันรับความเสี่ยง ระบบจะไม่อนุญาตให้จองซื้อหลักทรัพย์นั้นได้
  • ระบบแสดงข้อมูลหลักทรัพย์ตามแบบสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet) (ฉบับเดียวกับที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.) และสามารถดาวน์โหลด และคลิกลิงค์เปิดไปยังหนังสือชี้ชวนที่หน้าเวปไซท์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้
 5. การชำระเงิน
  • เมื่อลูกค้าสมัครใช้บริการ ระบบจะให้เลือกบัญชีหลักที่ใช้บริการจ่ายเงิน หรือรับเงินคืนในการใช้บริการนี้ โดยระบบจะมีการตรวจสอบยอดเงินที่สามารถถอนได้ของบัญชีนั้นๆ หากจำนวนเงินไม่เพียงพอ จะไม่สามารถทำรายการต่อได้
  • ก่อนทำรายการชำระเงิน ระบบจะมีการส่ง OTP มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าใช้บริการ เป็น 2 Factor ในการตรวจสอบตัวตนอีกชั้นหนึ่งว่า ลูกค้ายืนยันการทำรายการ
  • กรณีที่ธนาคารไม่ได้รับเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งผลตอบกลับว่าทำรายการไม่สำเร็จ เพื่อให้ทำรายการใหม่
  • สามารถเปลี่ยนบัญชีในการซื้อขายได้จากหน้า profile โดยหากต้องการเพิ่มบัญชีที่ไม่ได้ผูกกับ Internet Banking / Krungthai NEXT จะต้องดำเนินการเพิ่มบัญชีในระบบ Internet Banking / Krungthai NEXT ก่อน
 6. การคืนเงิน เกิดขึ้นได้ 2 กรณีคือ
  • กรณีจัดสรรได้ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ
  • กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
  - ธนาคารมีการตรวจสอบสถานะของบัญชีหลักที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ และทำรายการคืนเงินให้ลูกค้าตามที่แจ้งไว้
  - กรณีที่สถานะบัญชีหลักของลูกค้าไม่ปกติ เช่น ลูกค้าอายัดบัญชี หรือมีหน่วยงานทางการให้ธนาคารอายัดบัญชี เป็นต้น ทำให้ระบบไม่สามารถคืนเงินได้อัตโนมัติ ธนาคารได้กำหนดหน่วยงานที่ดำเนินการติดต่อลูกค้า เพื่อขอรายละเอียดบัญชีที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยเงินที่คืนเงินเข้าบัญชีไม่ได้จะคงค้างอยู่ในบัญชีที่เปิดเพื่อรองรับการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ใช่ อาจมีหลักทรัพย์บางประเภทที่มีโครงสร้างซับซ้อน ตัวอย่างเช่น Hybrid Bond (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท) ตราสารด้อยสิทธิของธนาคาร หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผุ้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น จะไม่เปิดเสนอขายผ่านระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์  (Money Connect by Krungthai) หากผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้

 • ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นๆ  จากข้อมูลสรุปสาระสำคัญ หรือ หนังสือชี้ชวน ในส่วนข้อมูลการเสนอขาย ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
 • สามารถเข้า ระบบ Money Connect by Krungthai  เพื่อดูรายการหลักทรัพย์ที่สามารถจองซื้อได้ หรือ
 • สอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือติดต่อ  Cell Center โทร  02-111-1111
 • เวลาที่ผู้ลงทุนเข้าไปจองซื้ออาจไม่ใช่ช่วงวันที่เปิดเสนอขายหลักทรัพย์
 • หลักทรัพย์นั้นอาจมีโครงสร้างซับซ้อน อาทิ ตราสารด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Bond) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจะไม่เปิดจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน ระบบ Money Connect by Krungthai

หลักทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย อาทิเช่น

 • ตราสารหนี้เอกชน เช่น หุ้นกู้ (Corporate Debentures)  คือ (Corporate Debentures)  คือ ตราสารการกู้เงินระยะยาวจากผู้ลงทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง และผู้ถือตราสาร หรือ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลา และจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด
 • หน่วยลงทุน (Investment Unit) ได้แก่
  • หน่วยทรัสต์ (Real Estate Investment Trust) คือ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายในตลาดรองได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) คือ หลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายในตลาดรองได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 • หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ ตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดหรือเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัทและมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) คือ เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นกองทรัสต์ ไม่ใช่นิติบุคคลเหมือนกองทุนอสังหาริมทรัพย์