ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
"โครงสร้างธนาคารกรุงไทย..เพื่อรากฐานแห่งความมั่นคง"
โครงสร้างองค์กร