การค้าระหว่างประเทศ

บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS)
เปิดให้บริการ 3 สกุลเงินใหม่ โอนเงินต่างประเทศสกุลท้องถิ่น ที่กรุงไทย
บริการเปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
รับแจ้งเอกสารสินค้าเข้าเพื่อนำไปออกสินค้าได้รวดเร็ว
ทั้งหมด
  • บริการด้านสินค้าเข้า
  • บริการด้านสินค้าออก
  • บริการด้านหนังสือค้ำประกันต่างประเทศ