บริการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C

บริการเปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C

เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก
checkimg
มั่นใจ
ธนาคารกรุงไทยจะชำระเงินให้กับผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ใน L/C ได้ครบถ้วนถูกต้อง

บริการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Issuance/ Amendment)และตั๋วสินค้าขาเข้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิต Inward Foreign Bills & Inward Foreign Usance Bills  under L/C: FIB/FUIB

เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงิน L/C หรือ L/C+T/R
 2. ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอเปิด L/C ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
เอกสารการขอใช้บริการ
 • กรณีเปิด L/C
  • ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Irrevocable Documentary Credit)
  • หลักฐานการซื้อขาย เช่น Proforma Invoice , Contract หรือ Purchase Order เป็นต้น
 • กรณีขอแก้ไข L/C
  • คำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Application for Amendment to Letter of Credit)
  • หลักฐานการติดต่อกับผู้ขายในการขอแก้ไข L/C เช่น Fax , e-Mail เป็นต้น

หมายเหตุ: สำหรับแบบฟอร์มเดิมลูกค้ายังคงสามารถใช้ได้ จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป