บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C

รับแจ้งเอกสารสินค้าเข้าเพื่อนำไปออกสินค้าได้รวดเร็ว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คล่องตัว เชื่อถือในการทำธุรกิจ
ด้วยบริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า แบบ D/P หรือ D/A
checkimg
รวดเร็ว ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารเพื่อออกสินค้าทันที
เมื่อมีการชำระเงินหรือรองรับตั๋วตามเงื่อนไข

บริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า Import Bills for Collection B/C
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรณีเป็นลูกค้าธนาคาร จะแจ้งให้ลูกค้าชำระเงินหรือรับรองตั๋วตามเงื่อนไข เพื่อรับเอกสารไปออกสินค้า
  • กรณียังไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคาร จะส่งเอกสารไปยังธนาคารที่ผู้ซื้อมีบัญชี พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
เอกสารอ้างอิง
ตั๋วและเอกสารเรียกเก็บเงินแบบ B/C