รายงานความยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยงของธนาคารที่เกิดจากผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

       ธนาคารมีการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของธนาคาร และความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ของลูกค้า ดังนี้
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและ ดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ของลูกค้า
ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ของลูกค้า
       ธนาคารมีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินกรณีเกิดภัยพิบัติที่ส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และธนาคารได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมถึงได้จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ตลอดจนทบทวนและทดสอบเป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ และสามารถดำเนินธุรกิจได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ธนาคารมีการติดตามข่าวสารเหตุการณืภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถรับมือจัดการภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที
       ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ของลูกค้า ธนาคารมีการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจำ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ธนาคารจะประเมินผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาค ระดับอุตสาหกรรม และรายลูกค้า โดยมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่ดูแลลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการเฝ้าระวังและรายงานผลกระทบรวมถึงมีการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาให้มาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้า หรือปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรืออุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และให้มีการติดตามและเฝ้าระวังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ