รายงานความยั่งยืน

ในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

กรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของเราในฐานะธนาคารพาณิชย์ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของวงจรขับเคลื่อนให้เกิดกลไกทางการเงิน เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของธนาคารและพอร์ตโฟลิโอผ่านกรอบการดำเนินงานด้านสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า ผู้ประกอบการทุกขนาด ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน


ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


สินเชื่อเพื่อธุรกิจหรือโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
กรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของเราในฐานะธนาคารพาณิชย์ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของวงจรขับเคลื่อนให้เกิดกลไกทางการเงิน เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของธนาคารและพอร์ตโฟลิโอผ่านกรอบการดำเนินงานด้านสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า ผู้ประกอบการทุกขนาด ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
ธนาคารกรุงไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “การส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก”  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดย อบก. มีความพร้อมด้านเทคนิควิชาการในการวัดหรือประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการให้การรับรองคาร์บอนเครดิต  รวมทั้งการให้ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ธนาคารกรุงไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือระบบจัดการของเสีย ช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ของรัฐบาล  


สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

กรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของเราในฐานะธนาคารพาณิชย์ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของวงจรขับเคลื่อนให้เกิดกลไกทางการเงิน เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของธนาคารและพอร์ตโฟลิโอผ่านกรอบการดำเนินงานด้านสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า ผู้ประกอบการทุกขนาด ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

ESG
linked Derivatives
อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริม ESG ที่เกิดจากนโยบายและความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกันของธนาคารกรุงไทย ปตท. และ ปตท.สผ. ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเติบโตของชุมชนและลดปัญหาสังคม และการมีบรรษัทภิบาลภายในองค์กร โดยลูกค้าจะได้ต้นทุนการบริหารความเสี่ยงที่ถูกลงหากสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้าน ESG

SLL
Sustainability – Linked Loan
สินเชื่อเชื่อมโยงกับความยั่งยืน (SLL) เป็นการประยุกต์ใช้หลักการของสินเชื่อเชื่อมโยงกับความยั่งยืนที่กำหนดโดย Asia Pacific Loan Market Association (ALPMA) และ Loan Market Association (LMA) ที่ธนาคารใช้เป็นแนวทางสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยมีเงื่อนไขการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets: SPTs) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประจำปี


สำหรับลูกค้าธุรกิจ SME

กรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของเราในฐานะธนาคารพาณิชย์ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของวงจรขับเคลื่อนให้เกิดกลไกทางการเงิน เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของธนาคารและพอร์ตโฟลิโอผ่านกรอบการดำเนินงานด้านสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า ผู้ประกอบการทุกขนาด ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

SME

สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (สินเชื่อสีเขียว)


สินเชื่อเพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop หรือสินเชื่อพลังงานทดแทนที่ให้วงเงินสูง
ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สินเชื่อเพื่อในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


สำหรับลูกค้าบุคคล

กรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของเราในฐานะธนาคารพาณิชย์ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของวงจรขับเคลื่อนให้เกิดกลไกทางการเงิน เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ นอกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของธนาคารและพอร์ตโฟลิโอผ่านกรอบการดำเนินงานด้านสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า ผู้ประกอบการทุกขนาด ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

สำหรับลูกค้าบุคคล

Home for Cash รักษ์โลก


เพื่อสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในครัวเรือน อาท
สำหรับติดตั้ง Solar Rooftopสำหรับติดตั้ง EV Charger สำหรับรถไฟฟ้า
สำหรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานฯ

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ