โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป

โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป

โอนเงินต่างประเทศกรุงไทยคล่องตัว รวดเร็ว มั่นใจกว่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หมดกังวล
ในทุกธุรกรรมการเงินด้วยมาตรฐานระดับสากล Swift gpi
checkimg
ติดตามสถานการณ์โอนได้ 24 ชั่วโมง
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงแค่แจ้งข้อมูลรายการโอนผ่านช่องทางธนาคาร

โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562
พิเศษ ทำรายการทาง Online Banking ลดค่าบริการ 100 บาท/รายการ
Charge BEN : ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมโอนเงินต้นทาง ส่วนค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศจะถูกหักจากยอดเงินที่โอนไป ซึ่งผู้รับปลายทางจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
Charge OUR : ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงินต้นทางและปลายทาง ทั้งนี้ ผู้รับเงินอาจถูกหักค่าธรรมเนียมบางส่วนจากธนาคารในต่างประเทศ (ถ้ามี)
หมายเหตุ 
 1. ระยะเวลาการโอนถึงปลายทางขึ้นอยู่กับ Time Zone และเงื่อนไขของธนาคารในต่างประเทศ
 2. เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัครใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ
สมัครผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Mobile Application 
 • ลูกค้าเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทยและทำการลงทะเบียนการใช้ Krungthai NEXT หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนการใช้ Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย ลูกค้าสามารถขอเปิดบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ลูกค้าทำการดาวน์โหลด Application NEXT ของธนาคารกรุงไทยเวอร์ชั่นล่าสุด ผ่าน Appstore (ระบบปฎิบติการ iOS) หรือ ผ่าน Playstore (ระบบปฎิบัติการ Android)
 • ลูกค้าสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://www.ktbnetbank.com เลือก Icon โอนเงินต่างธนาคาร > ต่างประเทศ > เพิ่มบัญชีผู้รับโอน
ช่องทาง Krungthai Corporate Online (ใหม่ !!) 
สนใจสมัครตาม ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online ดังต่อไปนี้ 
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการฯ และเอกสารประกอบการสมัคร รวมทั้งตัวอย่างการกรอกใบคำขอใช้บริการฯ ได้ที่ https://www.newcb.ktb.co.th/ เลือกเมนู “ใบคำขอใช้บริการ” 
 2. กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม – กรอกรายละเอียดในใบคำขอฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและและตราประทับ (ถ้ามี)
 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร โดยแบ่งตามประเภทผู้สมัครใช้บริการดังต่อไปนี้
  • เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับบุคคลธรรมดา
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
   • หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทน (ถ้ามี)
  • เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับนิติบุคคล
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีชาวช่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
   • หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทน (ถ้ามี)
  • เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับหน่วยงานราชการ
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
   • หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทน ใช้หนังสือคำสั่งมอบหมายทางราชการ
 4. ยื่นเอกสาร – จัดส่งใบคำขอใช้บริการฯ ให้กับสาขาของธนาคาร (สามารถยื่นใบคำขอได้ทุกสาขา) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ธนาคารระบุไว้ในข้อ 3
 5. เมื่อธนาคารดำเนินการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการสร้าง Company ให้กับผู้ใช้งานสร็จสมบูรณ์ ทางธนาคารจะส่งคู่มือการใช้งานระบบ Krungthai Corporate Onlineให้กับผู้ใช้งานผ่านทางอีเมล์
 6. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการหรือการสมัครขอใช้บริการเพิ่มเติม – ท่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกสาขาของธนาคาร โดยให้ท่านยื่นเอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ (International Business Center) (ค้นหาสาขา/ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศใกล้คุณ)