ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้นำในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการและฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน
นายประสงค์  พูนธเนศ
นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการธนาคาร
นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
นายวิชัย  อัศรัสกร
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายธันวา  เลาหศิริวงศ์
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
พลเอก เทียนชัย  รับพร
พลเอก เทียนชัย รับพร
ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม