ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้นำในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการและฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน
นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร
นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
นายวิชัย  อัศรัสกร
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายธันวา  เลาหศิริวงศ์
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลเอก เทียนชัย  รับพร
พลเอก เทียนชัย รับพร
ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง