ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้นำในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการและฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน
นายลวรณ แสงสนิท
นายลวรณ แสงสนิท
ประธานกรรมการธนาคาร
นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
นายวิชัย  อัศรัสกร
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
นายธันวา  เลาหศิริวงศ์
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ประธานกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน