แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
และการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์
“2 Banking Model”
        ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยผลักดันภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและมีศักยภาพสูงขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมามีความท้าทายใหม่ๆ หลายด้านที่เข้ามากระทบต่อภาคธุรกิจของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนถึงกฏระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ ที่เข้ามาเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้เข้ามากระทบภาคธนาคารรวดเร็วกว่าที่ธนาคารได้คาดคิดเอาไว้ ทำให้ธนาคารต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินการสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นในปี 2563 ธนาคารจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นแบบใหม่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรใน 2 รูปแบบไปพร้อมๆ กัน (2 Banking Model) โดยแบ่งออกเป็น

แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier)
แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier)
เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยธนาคารต้องมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อปกป้องฐานธุรกิจและลูกค้าของธนาคาร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าท้ายและกดดันมากขึ้น
แบบเรือเร็ว (Speed Boat)
แบบเรือเร็ว (Speed Boat)
เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เป็นลักษณะของการทำงานแบบ Agile โดยมีหลักการทำงานแบบ Fail Fast Learn Fast อาศัยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform / Open Banking เพื่อทดลองและเสาะแสวงหาธุรกิจแบบใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคต

ดาวน์โหลด
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2563 ประจำไตรมาส 4
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2563 ประจำไตรมาส 4  
(0.54 MB) PDF
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2562
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2562  
(0.32 MB) PDF
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2561
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2561  
(0.33 MB) PDF
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2560
แผนงานและโครงการสำคัญปี 2560  
(0.29 MB) PDF