ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารบริหารความเสี่ยงองค์กร
โดยเริ่มจากการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง มีการกำหนดประเภทค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร เพื่อร่วมกันสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยสรุป อาจเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง