เรื่องเด่น

ธุรกรรมสาขาทันใจ (Get & Go)

อัพเดทวันที่ 15 ส.ค. 2566

ให้ธุรกรรม ฝาก-ถอน ที่สาขา สะดวก รวดเร็วขึ้น เพียงสร้างรายการฝาก-ถอนเงินสดที่สาขาล่วงหน้าง่ายๆ ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT และนำ QR มาแสดงที่ตู้รับบัตรคิว เพื่อให้ธุรกรรมของคุณเร็วขึ้นกว่าที่เคย

 อยู่ที่ไหน ก็ทำได้ ทำรายการฝาก-ถอนล่วงหน้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT

รวดเร็วขึ้น เพียงสแกน QR เพื่อรับบริการที่สาขา

สะดวก ใช้บริการที่สาขาไหนก็ได้

ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องพกสมุดบัญชี

มั่นใจยิ่งขึ้น รับสลิปการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการทำรายการล่วงหน้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT

1. เลือก “ธุรกรรมสาขาทันใจ”
2. เลือกรายการฝาก หรือถอน
3. เลือกบัญชี และกรอกจำนวนเงิน
4. กด “สร้าง QR”

5. รับ QR เพื่อใช้บริการที่สาขา


ขั้นตอนการทำรายการที่สาขา
6. เช็กอินที่เครื่องรับบัตรคิว
เลือกเมนู “ธุรกรรมสาขาทันใจ”
7. สแกน QR ที่ทำรายการ
ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
ที่เครื่องรับบัตรคิว
8. หมายเลขคิวแสดงบนมือถือ
และรอเรียกคิวรับบริการ
9. รับบริการที่เคาน์เตอร์
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

10. ใส่ PIN เพื่อยืนยันรายการ
(เฉพาะรายการถอน)

11. ทำรายการสำเร็จ
พร้อมรับสลิปอิเล็กทรอนิกส์

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการธุรกรรมสาขาทันใจ (Get & Go)

 1. คำนิยาม ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริการ ”ธุรกรรมสาขาทันใจ”(Get & Go) หมายความถึง บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคาร (“ผู้ขอใช้บริการ”) สำหรับการสร้างรายการทำธุรกรรมล่วงหน้า โดยผู้ขอใช้บริการ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT (หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด) ได้แก่ การฝากเงิน การถอนเงิน และธุรกรรมอื่นตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับบัญชีเงินฝากตนเอง ก่อนไปทำรายการต่อเนื่องให้สำเร็จที่สาขาของธนาคาร โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากในการดำเนินการดังกล่าว
 2. ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้างรายการทำธุรกรรมล่วงหน้าได้เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด และตามที่ธนาคารเปิดให้บริการในแต่ละขณะ โดยสามารถสร้างรายการฝากเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด หรือสร้างรายการถอนเงินได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายการ เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นที่สาขาของธนาคารแล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้างรายการใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนรายการต่อวัน เว้นแต่ ธนาคารจะกำหนดเป็นประการอื่น
 3. ในการใช้บริการ “ธุรกรรมสาขาทันใจ” ผู้ขอใช้บริการตกลงดำเนินการตามลำดับและภายในกำหนดเวลา ตามรายละเอียด ดังนี้
  3.1 ลำดับที่ 1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องสร้างรายการธุรกรรมล่วงหน้าผ่านบริการ “ธุรกรรมสาขาทันใจ” บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โดยจะต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก และจำนวนเงินที่จะทำการฝากเงินหรือถอนเงินหรือทำธุรกรรมตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด โดยรายการที่สร้างดังกล่าว มีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้บริการจะต้องไปดำเนินการที่สาขาของธนาคาร ภายในระยะเวลาทำการของสาขาและภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากเมื่อสร้างรายการดังกล่าว มิฉะนั้น ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถทำธุรกรรมที่สร้างล่วงหน้านั้นที่สาขาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้างรายการล่วงหน้าได้ใหม่ได้บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้อีก
  3.2 ลำดับที่ 2 ภายหลังจากดำเนินการตามลำดับ 1 แล้วเสร็จ เมื่อผู้ขอใช้บริการพร้อมไปติดต่อทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำการสร้าง QR Code บนแอปพลิเคชัน Krunthai NEXT เพื่อใช้ Scan ที่เครื่องรับบัตรคิวที่สาขาของธนาคาร โดยหมายเลขคิวจะแสดงบนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และบัตรคิวกระดาษ โดยพนักงานสาขาสามารถร้องขอให้ผู้ขอใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลเจ้าของบัญชีที่สาขา หรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ขอใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน กรณีเป็นการทำรายการถอนเงิน ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ Notification บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN โดย QR Code ที่สร้างขึ้นนั้น จะมีอายุการใช้งาน 5 นาที หรืออายุการใช้งานอื่นตามที่ธนาคารกำหนด หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้าง QR code ใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ผู้ขอใช้บริการจะต้องไปดำเนินการที่สาขาของธนาคารตามข้อ 3.1 เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบบนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และผู้ขอใช้บริการจะได้รับแจ้งผลการทำรายการสำเร็จผ่าน e-mail ของผู้ขอใช้บริการที่ผูกกับแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
  ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ธนาคารกำหนด
 4. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารได้จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นก็ตาม มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จำต้องให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบ หรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด เว้นแต่ บันทึกหลักฐานหรือเอกสารดังกล่าวมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจน และผู้ขอใช้บริการได้โต้แย้งภายในเวลาอันสมควร
 5. ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกรายการฝากเงินหรือถอนเงินได้ด้วยตนเองโดยกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ”ภายหลังทำรายการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือแจ้งพนักงานของธนาคารเพื่อทำการยกเลิกรายการ ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการจะได้รับแจ้งผลการยกเลิกรายการผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 6. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการธุรกรรมสาขาทันใจ (Get & Go) ผู้ขอใช้บริการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลการทำรายการฝากเงินหรือถอนเงินสำหรับบริการธุรกรรมสาขาทันใจดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ
 7. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำรายการ (ถ้ามี) เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 8. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 9. ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือยกเลิกการให้บริการธุรกรรมสาขาทันใจ (Get & Go) เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาอันสมควร แต่หากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารสามารถแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายหลังดำเนินการแล้วก็ได้
 10. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมและรับทราบว่า เว้นแต่จะได้มีการระบุเป็นการเฉพาะเจาะจงไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการธุรกรรมสาขาทันใจ (Get & Go) ฉบับนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการธุรกรรมสาขาทันใจ (Get & Go) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT ด้วย
 11. กรณีหากข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
 12. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้ง ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้ขอใช้บริการเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น

ดาวน์โหลด

Terms and Conditions of the “Get & Go” Transaction Services
Terms and Conditions of the “Get & Go” Transaction Services  
(0.12 MB) PDF