การค้าในประเทศ

DLC Issuance/Amendment and DLC - Inward Bills for Collection
เพิ่มความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าในประเทศ แจ้งหมายเลข D.L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
DLC - Outward Bills for Collection
มั่นใจในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคู่ค้าในประเทศ ด้วยคำแนะนำจากบุคลากรมืออาชีพ
DPL Without Recourse
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ขายสินค้า