แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)
1. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)  
(0.22 MB) PDF
2. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)
2. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)  
(0.22 MB) PDF
3. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
3. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)  
(0.17 MB) PDF
4. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้ลบ/ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to Erasure / Right to Be Forgotten)
4. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้ลบ/ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to Erasure / Right to Be Forgotten)  
(0.18 MB) PDF
5. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
5. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)  
(0.17 MB) PDF
6. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
6. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)  
(0.18 MB) PDF