ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
"Growing Together"
อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ทิศทางและแผนงานของธนาคาร
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ยังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์

"กรุงไทย เคียงข้างไทย
สู่ความยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
"กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน"
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
“พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission)
"Empower BETTER LIFE for all Thais"
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Open Digital Platform เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นในมิติต่าง ๆ อาทิ ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนจนถึงระดับฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคมแก่ประชาชน ร่วมพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ Digital Society และสังคมไร้เงินสด ตลอดจนมุ่งสร้างความเท่าเทียมกันด้านการเงินแก่คนไทย เช่น โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ทางการเงิน สิทธิพื้นฐานสำหรับบริการภาครัฐ และความเท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชน เพื่อสนับสนุนการบรรลุพันธกิจใหม่ของธนาคาร