ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
"Growing Together"
อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ทิศทางและแผนงานของธนาคาร
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ยังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์

"กรุงไทย เคียงข้างไทย
สู่ความยั่งยืน"

แนวนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน
เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
"กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน"
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
“พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (Mission)
• ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
• ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น