กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง | ลูกค้านิติบุคคล

กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง | ลูกค้านิติบุคคล

ตอบทุกความต้องการของลูกค้า ทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ง่ายนิดเดียว แค่โทร. 02-111- 1111
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ทำธุรกรรมการเงินได้เพียงแค่ปลายนิ้ว
checkimg
สะดวก ไม่ต้องไปที่สาขา
แค่โทรจากโทรศัพท์มือถือ
checkimg
ติดตามได้ ในทุกเรื่องธุรกรรม
กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง | ลูกค้านิติบุคคล
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทรายการ ค่าธรรมเนียม
โอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย คิดอัตรา 0.08% ของยอดเงินโอนต่อรายการ
(ขั้นต่ำ 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 800 บาท)

วงเงินให้บริการ
ประเภทลูกค้า
(วงเงิน/วัน)
Normal Gold VIP SVIP
วงเงินควบคุม
100,000 200,000 500,000 5 ล้าน
โอนเงินไปบัญชีตนเอง
100,000 200,000 500,000 Available Balance
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น
100,000 200,000 500,000 5 ล้าน
ชำระค่าสินค้า/บริการ
Available Balance Available Balance Available Balance Available Balance

บริการกรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง
 • ธุรกรรมด้านบัญชี
 • ธุรกรรมด้านเช็ค
 • ข้อมูลโปรโมชั่น และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ข้อมูลกองทุนรวม
 • บริการลงทะเบียนนักศึกษา
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการตามที่ธนาคารกำหนด
 • ใบตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี 
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทที่นายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 
 • รายงานการประชุมหนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรสำคัญประจำตัวอื่น 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน