ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/10/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/10/63  
(0.04 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/09/63 (ฉบับปรับปรุง)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/09/63 (ฉบับปรับปรุง)  
(0.04 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563  
(0.77 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
(0.02 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ฉบับหลังการสอบทาน  
(0.10 MB) PDF
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด  
(0.07 MB) PDF
แจ้งความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
แจ้งความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
(0.06 MB) PDF
การเปลี่ยนแปลงกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและแต่งตั้งประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การเปลี่ยนแปลงกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและแต่งตั้งประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.13 MB) PDF