ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/06/63  
(0.11 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563  
(0.71 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.05 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ  
(0.10 MB) PDF
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(0.08 MB) PDF
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.04 MB) PDF
รายงานการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซียก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 1,000,000,000 ริงกิตมาเลเซีย
รายงานการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซียก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 1,000,000,000 ริงกิตมาเลเซีย  
(0.08 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/05/63  
(0.10 MB) PDF