ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 ตุลาคม 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 ตุลาคม 2565  
(0.45 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565  
(0.60 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
(0.38 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ฉบับหลังการสอบทาน  
(0.04 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(1.43 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30 กันยายน 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30 กันยายน 2565  
(0.57 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565  
(0.56 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (ก่อนสอบทาน)  
(0.03 MB) PDF