ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.03 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2564  
(0.20 MB) PDF
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)  
(0.11 MB) PDF
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.62 MB) ZIP
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564  
(0.70 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.21 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 กรกฎาคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 กรกฎาคม 2564  
(0.19 MB) PDF
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP