ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)  
(1.24 MB) PDF
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.04 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565  
(0.61 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.75 MB) ZIP
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
(0.55 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565  
(0.54 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)  
(0.03 MB) PDF
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP