ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
(0.18 MB) PDF
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
(0.18 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 29/02/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 29/02/63  
(0.10 MB) PDF
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.06 MB) PDF
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (เพิ่มเติม)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (เพิ่มเติม)  
(0.21 MB) PDF
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.14 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562  
(0.72 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
(2.42 MB) ZIP