ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30 พฤศจิกายน 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30 พฤศจิกายน 2564  
(0.07 MB) PDF
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด  
(0.30 MB) PDF
แจ้งความคืบหน้าการโอนหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
แจ้งความคืบหน้าการโอนหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด  
(0.29 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 ตุลาคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 ตุลาคม 2564  
(1.13 MB) PDF
แจ้งการจัดตั้งบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
แจ้งการจัดตั้งบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด  
(0.46 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564  
(0.69 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
(0.33 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ฉบับหลังการสอบทาน  
(0.16 MB) PDF