ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 บนเว็บไซต์ของธนาคาร  
(0.05 MB) PDF
การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27
การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27  
(0.34 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/04/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/04/63  
(0.10 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563  
(0.58 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
(0.35 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ฉบับหลังการสอบทาน
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ฉบับหลังการสอบทาน  
(0.15 MB) PDF
การลาออกของเลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกของเลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.10 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/03/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/03/63  
(0.11 MB) PDF