ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
แจ้งการซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
(0.27 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 มกราคม 2567  
(0.55 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
(0.13 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566  
(0.52 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับก่อนการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฉบับก่อนการตรวจสอบ  
(0.14 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.17 MB) PDF