ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ปี 2567)  
(0.27 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2566
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2566  
(0.59 MB) PDF
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(1.95 MB) PDF
การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.08 MB) PDF
การลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(0.27 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566  
(0.56 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.04 MB) PDF
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน งวดครึ่งปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.71 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.03 MB) PDF