ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020
Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020  
(0.76 MB) PDF
Financial Performance Yearly (F45) (Audited)
Financial Performance Yearly (F45) (Audited)  
(0.03 MB) PDF
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
(0.57 MB) ZIP
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับหลังการตรวจสอบ
นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับหลังการตรวจสอบ  
(0.04 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/01/64
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/01/64  
(0.04 MB) PDF
การเข้าทำสัญญากับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
การเข้าทำสัญญากับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด  
(0.03 MB) PDF
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/12/63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/12/63  
(0.04 MB) PDF
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563  
(0.70 MB) PDF
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)  
(0.04 MB) PDF