เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

       บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร (https://krungthai.com) ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว
       ธนาคารเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://krungthai.com ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างธนาคารกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ธนาคาร กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นธนาคารขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้


การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)
       เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งคุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ในข้อ 2 โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้ ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
       ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเว็บบราวเซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org

ข้อมูลที่ธนาคารรวบรวมและเก็บรักษา
       ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของธนาคารมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร รวมถึงเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ มีโอกาสทางการเงินที่ดีจากธนาคาร สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ มีนวัตกรรมในการให้บริการทางการเงินที่ตรงใจ และอบอุ่นจากการให้บริการ

       ทั้งนี้ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจำตัว (User ID/Name) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับลูกค้าของธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ SMS E-mail หรือช่องทางใด ๆ ตลอดจนการส่งลิงก์ (Link) เพื่อยืนยันตัวตน หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้ง Krungthai Call Center โทร. 02 111 1111 หรือติดต่อสาขาของธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
       ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคารจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
    ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้
  • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับธนาคารในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
  • เทคโนโลยี Transport Layer Security (TLS) ธนาคารได้ใช้ Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็น Internet Protocol ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของรับ-ส่งข้อมูล โดยเข้ารหัสด้วย Encryption Algorithm ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทาง ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยธนาคารได้ใช้ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรอง (Digital Certificate) ที่ออกโดยบริษัทที่มีมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสากล
  • Data Encryption ข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เช่น รหัสผ่านส่วนตัว (Password) จะผ่านกระบวนการเข้ารหัส โดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนก่อนเก็บข้อมูลในระบบ
  • Firewall ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้
  • Intrusion Detection เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ เช่น มีผู้พยายามบุกรุก หรือเข้าสู่ระบบของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • Anti-virus เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของธนาคาร ได้มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอ

คำสงวนสิทธิ
       ธนาคารได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่าง ๆ ของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตราสัญลักษณ์ธนาคารและลิขสิทธิ์
       ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trade Mark) รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ กราฟฟิก อินโฟกราฟิก โมชั่นกราฟิก สื่อโฆษณา และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของธนาคาร
       ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
       เว็บไซต์ของธนาคารอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคาร อีกทั้งธนาคารยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารแต่อย่างใด ทั้งนี้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ
       ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร กรุณาแจ้งมายังที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่ธนาคารจะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของธนาคารต่อไป

       บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
       
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
       - โทร. 02 111 1111
       - E-mail: Call.CallCenter@krungthai.com


การจำกัดความรับผิดชอบ
       ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของธนาคารทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของธนาคาร อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของธนาคารนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากธนาคารแต่อย่างใด

กฎหมายที่บังคับใช้
       ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย