เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

       บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร (https://krungthai.com) ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว
       ธนาคารเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://krungthai.com ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างธนาคารกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ธนาคาร กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นธนาคารขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
     ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ธนาคารจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
  • ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้
    • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด
    • ตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับธนาคารในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
    • รายงานข้อมูลต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau)

คำสงวนสิทธิ
       ธนาคารได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่าง ๆ ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยและนโยบายความเป็นส่วนตัว | KTB รายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย และนโยบายความเป็นส่วนตัว วิธีการเก็บรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานและเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม