คำถามที่พบบ่อย นักลงทุนสัมพันธ์

 • เอกสารแสดงตัวของผู้ถือหุ้นที่ใช้ในการติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • บุคคลธรรมดา
   • สัญชาติไทย
    บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
   • สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
    ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (กรณี ไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทย ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public)

   นิติบุคคล

   • สัญชาติไทย
    1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล
    2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
   • สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
    1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา
    2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
   เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
   • ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
   • ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการ ตาม ก)
   ข้อควรรู้ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน
 • หากต้องการใช้บริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ e-Dividend จะสามารถสมัครได้
  • ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบในสมัครหรือแบบคำขอนำเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด  และส่งมาที่ TSD

   ในกรณีที่ถือผู้ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น ก็สามารถส่งผ่านโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่ได้อีกทางหนึ่ง โดยนายทะเบียนหลักทรัพย์จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจำนงที่จะจ่ายเงินปันผล/ ดอกเบี้ยด้วยการนำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของหุ้น

 • แก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นอย่างไร
  • ท่านที่ประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น  พร้อมแนบเอกสารดังนี้

   1. เอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD โดยสามารถ ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์แจ้งความจำนงในการแก้ไขข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบตามที่ TSD กำหนดมายัง TSD
   2. หลักฐานประกอบการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - นามสกุล จะต้องมีเอกสารแสดงตนตาม ข้อ 1 และเพิ่มเอกสาร ดังต่อไปนี้
    • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
    • ใบหุ้นฉบับจริงทั้งจำนวน ที่ไม่ต้องสลักหลัง
     กรณีการขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ – สกุล โปรดแนบ (แล้วแต่กรณี)
    • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
    • ใบสำคัญการสมรส
    • ใบสำคัญการหย่า

   หมายเหตุ

   1. ในกรณีที่เป็นเจ้าของหุ้นที่ฝากกับ TSD โดยผ่านสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์นั้น สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกับสมาชิกได้โดยตรง
   2. การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
   3. ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน และมีบุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เป็น ตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รับแบบคำขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
   4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ TSD โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์    ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

 • เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นสูญหายจะทำอย่างไร
  • ติดต่อ TSD เพื่อขอรายละเอียดของเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับที่สูญหาย และนำรายละเอียด ดังกล่าวนั้นไปแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

   1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย  หรือใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
   2. บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
   3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี

 • ขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยได้อย่างไร
  • ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารที่ TSD ดังนี้

   1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย
   2. เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยฉบับเดิม
   3. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีสั่งจ่ายผู้จัดการมรดก) 
   4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี

 • ผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องมาดำเนินการเองหรือไม่ / การมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องทำอย่างไร
  • ผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องมาดำเนินการเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องเตรียม เอกสารมาดังนี้

   1. หนังสือมอบอำนาจ ที่ระบุความรับผิดชอบที่ต้องการมอบอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร
   2. หากยื่นสำเนาหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องลงนามรับรอง พร้อมจัดทำหนังสือรับรองความเสียหาย (กรณี บล./บลจ./ธนาคาร)
   3. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

 • การโอนหุ้น ต้องทำอย่างไรบ้าง
  • หากท่านต้องการจดทะเบียนโอนหุ้นให้กับผู้อื่น ท่านสามารถยื่นคำขอโอนหุ้นได้ที่ TSD พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

   • แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นที่ TSD กำหนด
   • ใบหุ้นที่ต้องการโอน ซึ่งผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงนามด้านหลังใบหุ้น
   • เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี
   • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

 • ใครเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  (“TSD”) 

   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

   โทรศัพท์ 02-229-2800 TSD Call Center 02-229-2888 Website: www.set.or.th