อัตราค่าธรรมเนียม

 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  2564 (น.(ว)(กกร.)777/2564
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 (น.(ว)(กกร.)777/2564
8.73 MB   pdf
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2564 (น.(ว)(กกร.)596/2564
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (น.(ว)(กกร.)596/2564
9.09 MB   pdf
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (น.(ว)(กกร.)751/2564)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (น.(ว)(กกร.)751/2564)
8.84 MB   pdf