อัตราค่าธรรมเนียม

 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 (น.(ว)(กกร.)374/2563)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 (น.(ว)(กกร.)374/2563)
11.79 MB   pdf
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 (น.(ว)(กกร.)363/63)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 (น.(ว)(กกร.)363/63)
11.78 MB   pdf
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 (น.(ว)(กกร.)364/63)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 (น.(ว)(กกร.)364/63)
11.79 MB   pdf