เงินฝาก

บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศออนไลน์ (FCD on Krungthai Corporate)
จัดการบัญชี FCD ให้ธุรกิจได้ สะดวก ง่าย ไม่ต้องเดินทาง
เงินฝากออมทรัพย์
บัญชีออมระยะสั้น คล่องตัวทุกกิจกรรมการเงิน
เงินฝากประจำ
ออมประจำถูกใจ มั่นคงตามแผน
เงินฝากกระแสรายวัน
รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ ให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายด้วยเงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากประจำตามใจ
เลือกวันออมที่ใช่ ระยะเวลาที่ชอบ