คำถามที่พบบ่อย

บัตร M-PASS
Krungthai Verified by Visa / Mastercard ID Check
บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า
 • มีบัตรหลายใบแล้ว
  • บัตรนี้มีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ ฯลฯ เพียงแสดงบัตรก็สามารถรับบริการรักษาด้านอุบัติเหตุได้ทันที ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ในสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ

 • ไม่สะดวกใช้บริการเพราะไม่มีตู้ ATM ใกล้ๆ ที่ทำงานหรือที่บ้าน
  • สามารถใช้บัตรกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดกับร้านค้าที่รับบัตรได้เลย

 • ค่าธรรมเนียมรายปีแพงไป
  • บัตรนี้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มมากกว่าบัตรทั่วไป เช่น ใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ มีส่วนลด มี Promotion มีวงเงินคุ้มครอง และมีค่ารักษาพยาบาล

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม
 • การขอคืนมูลค่าการเดินทางภายในบัตร
  • การขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link (Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม)
   • เนื่องจากบัตร Krungthai Metro Link เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร กรณีบัตรหาย บัตรเสีย บัตรถูกยึด บัตรหมดอายุ หรือ ยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฎิบัติของธนาคารเท่านั้น
   • เนื่องจากการใช้งานบัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสาร เป็นการใช้งานแยกส่วนกับการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ดังนั้นกรณีบัตรชำรุดเฉพาะส่วนการใช้งาน  ATM / เดบิต หรือกรณียกเลิกการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ผู้ถือบัตรยังสามารถใช้บัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสารได้
   • กรณีผู้ถือบัตรประสงค์ขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ผู้ถือบัตรจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 50 บาท/ใบ และการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรถือเป็นการยกเลิกการใช้งานบัตร ทั้งในส่วนของการใช้บัตรเพื่อโดยสารและการใช้บัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต
   • ผู้ถือบัตรสามารถขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรได้ โดยติดต่อสาขาของธนาคาร โดยปฎิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขของธนาคาร ดังต่อไปนี้
    - กรอกใบคำร้องขอคืนมูลค่าคงเหลือบัตรเติมเงินธุรกิจ Krungthai Metro Link และสำเนาสมุดบัญชีเพื่อรอรับมูลค่าคงเหลือ ธนาคารจะดำเนินการแจ้ง รฟม. เพื่อตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร และธนาคารจะดำเนินการคืนมูลค่าคงเหลือให้แก่ ผู้ถือบัตรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับการยืนยันมูลค่าคงเหลือในบัตรจาก รฟม.
    - รฟม. ดำเนินการคืนมูลค่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร ภายใน 14 วันทำการ กรณีลูกค้ามีบัตร และภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร กรณีไม่มีบัตร
    - ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร  Krungthai Metro Link เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด

 • กรณีบัตรสูญหาย ต้องทำอย่างไร
  • เบื้องต้นสามารถอายัติบัตรใน KTB netbank เพื่อป้องกันการใช้งานเกี่ยวกับบัญชี และขอทำบัตรใหม่ที่สาขา (ไม่สามารถอายัดในส่วนของการใช้งานบัตรเดินทางได้) 

 • บัตรนี้สามารถใช้เดินทาง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้หรือไม่
  • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ตามแผนการให้บริการของบัตรแมงมุม

 • บัตรสามารถใช้เดินทาง รถไฟฟ้า BTS ได้หรือไม่
  • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้

 • กรณียกเลิกบัตรในระบบไปแล้วยังสามารถใช้งานบัตรแมงมุมในการเดินทางได้หรือไม่
  • สามารถใช้งานการเดินทางและเติมเงินค่าเดินทางได้ แต่จะไม่สามารถกดเงินหรือรูดซื้อสินค้าได้

 • กรณีบัตรไม่สามารถใช้งานได้ ทางสถานีสามารถตรวจสอบได้หรือไม่
  • ทางสถานีจะตรวจได้ในส่วนของการเดินทางเท่านั้น หากเกิดปัญหาในด้านการกดเงิน หรือรูดซื้อสินค้าต้องติดต่อธนาคาร

 • กรณีกดรหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ต้องทำอย่างไร
  • ให้ลูกค้าติดต่อสาขาเพื่อปลดล็อครหัส PIN

 • วิธีการเช็คยอดเงินคงเหลือของค่าโดยสาร สาขาตรวจสอบได้หรือไม่
  • สาขาไม่สามารถตรวจสอบได้ ลูกค้าต้องตรวจสอบที่สถานีช่องทางเดียว

 • รหัส PIN ของบัตรใช้กี่หลัก
  • เป็น PIN 6 หลัก

 • กรณีเติมเงินค่าโดยสาร มีการหักเงินจากบัญชีไปแล้ว แต่เงินค่าโดยสารไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร
  • ติดต่อสถานีเพื่อให้ตรวจสอบการทำรายการ หรือยกเลิกรายการและลองทำรายการอีกครั้ง

 • บัตรใบนี้มีประกันอุบัติเหตุหรือไม่
  • เป็นบัตรเดบิตแบบคลาสสิกที่รวมบัตรแมงมุมไว้ด้วยกันจึงไม่มีประกัน

 • หากไม่สามารถใช้งานในการเดินทางได้ต้องติดต่อที่ไหน
  • กรณีบัตรไม่สามารถใช้เดินทางได้ ลูกค้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเพื่อให้ตรวจสอบตัวบัตร หากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรมีปัญหาต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำการออกบัตรใหม่

 • วิธีการเติมเงินและช่องทางการเติมเงินสำหรับใช้ในการเดินทาง
  • สามารถเติมเงินได้ที่สถานีในระบบขนส่งมวลชนทุกสาขา
   วิธีการเติมเงิน 3 วิธี
   1. เติมเงินได้โดยตัดผ่านจากบัตรได้ทันที
   2. เติมโดยตัดจากบัตรเครดิต
   3. เติมเงินโดยใช้เงินสด
 • วงเงินบัตรและค่าธรรมเนียม
  • วงเงินทำรายการต่อวัน
   • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
   • ฝากเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
   • ถอนเงิน/ฝากเงินในเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ไม่คิดค่าบริการ
   • ถอนเงิน/ฝากเงิน ข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM คิดค่าบริการหมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินหมื่นคิดพันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด อัตราขั้นต่ำ 20 บาท/รายการ อัตราสูงสุด 1,000 บาท/รายการ
   • โอนระหว่างบัญชีภายในบัตรได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
   • โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
   • โอนเงินราย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง
   • โอนไม่เกิน 10,000 บาท คิด 25 บาท/รายการ
   • โอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทคิด 35 บาท/รายการ
   • ชำระค่าสินค้าและบริการที่เครื่อง ATM ได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
   • ใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
   การใช้บัตรโดยสาร
   • ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
   • ใช้เดินทางในระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่ายบัตรแมงมุม โดยบัตรนี้สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการระบบขนส่งและผู้ให้บริการอื่นๆตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ แต่ละรายประกาศไว้
   • มูลค่าการเดินทางเริ่มต้นในบัตรเป็นศูนย์ (เท่ากับ 0 บาท)
   • การเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรก [100] บาท ค่ามัดจำบัตร [0] บาท)
   • สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร
   • สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 10,000 บาท
   • ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย
   • หากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางในระบบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. และหากบัตรดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เดินทางในครั้งต่อไป ให้ผู้ถือบัตรติดต่อสาขาของธนาคาร
 • ช่องทางการติดต่อ
  • สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตร ติดต่อ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
   สอบถามข้อมูลด้านการใช้งานเกี่ยวกับการเดินทาง ติดต่อ Call Center รฟม. โทร. 02-716-4044
 • เอกสารประกอบที่ใช้ในการสมัคร
   • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
   • สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • เงื่อนไขและช่องทางในการสมัครบัตร
  • สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้สถานีรถไฟฟ้า และสาขาในกรุงเทพที่ร่วมรายการ สามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง
   • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
   • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา (เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท) 
 • Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม สามารถใช้เดินทางรถไฟฟ้า บนเส้นทางไหนได้บ้าง
  • สามารถใช้เดินทางบนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

 • ค่าธรรมเนียมของบัตรเป็นอย่างไร
  • ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 299 บาท 

 • Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม คืออะไร
   • เป็นบัตรเดบิตที่ใช้เบิกถอนเงินสด / โอนเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆ ใน POOL ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ
   • รูดซื้อสินค้าและบริการ ได้ผ่านเครื่อง EDC  ที่มีสัญลักษณ์ Mastercard
   • เป็นบัตรแมงมุม ปัจจุบันใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสีม่วง และเครือข่ายในอนาคต เช่น แอร์พอร์ต เรล ลิงก์, ขสมก. ฯลฯ<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่