กองทุนเปิดกรุงไทย ESG

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG

รับสิทธิ์ทางภาษีให้เต็มแม็กซ์ เพิ่มอีก 100,000 บาท


KTAG70/30-ThaiESG

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

ระดับความเสี่ยง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม กลุ่ม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • ผสมการลงทุนในหุ้นที่มี ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และตราสารหนี้ เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 30% ของ NAV บริหารแบบ Active ปรับพอร์ตให้เหมาะสมได้ทุกสถานการณ์
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  จ่ายปันผล

จุดเด่นกองทุน

 • บริหารจัดการแบบ Active Management สามารถบริหารความเสี่ยงของพอร์ต เช่น ลดการลงทุนในหุ้นลงในช่วงตลาดผันผวนและเพิ่มการลงทุนเมื่อตลาดมีโอกาสสร้างผลตอบแทน
 • กลยุทธ์ยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้ในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและสร้างโอกาสเติบโตผ่านหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีบรรษัทภิบาลที่ดี
 • ความเสี่ยงน้อยกว่าลงทุนหุ้นทั้งหมดเพราะสามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้เฉลี่ยไม่เกิน 30% ต่อปี

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการวางแผนภาษีและต้องการกระจายการลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ไม่อยากลงทุนในหุ้น 100%
 • ผู้ที่ต้องการกองทุนที่บริหารแบบ Active Management เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิง

ลงทุน
KTAG70/30-ThaiESG
คลิก


รายละเอียด
KTAG70/30-ThaiESG
คลิก

KTESG50-ThaiESG

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน กลุ่ม Large Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 50 ตัวแรกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด ที่อยู่ในดัชนี SETESG ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ใน Universe ของบริษัทจัดการ เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  จ่ายปันผล

จุดเด่นกองทุน

 • บริหารจัดการแบบ Active Management เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ประมาณ 50 ตัวที่มีความความมั่นคงและมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีบรรษัทภิบาลที่ดี

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนหุ้นยั่งยืนขนาดใหญ่ที่มีความความมั่นคง 50 ตัวแรกที่อยู่ในดัชนี SETESG Index และอยู่ใน Universe ของบริษัทจัดการ 

ลงทุน
KTESG50-ThaiESG
คลิก


รายละเอียด
KTESG50-ThaiESG
คลิก

KTAG-ThaiESG

กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ที่มี ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV บริหารแบบ Active ปรับพอร์ตให้เหมาะสมได้ทุกสถานการณ์โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  จ่ายปันผล

จุดเด่นกองทุน

 • บริหารจัดการแบบ Active Management สามารถบริหารความเสี่ยงของพอร์ต เช่น ลดการลงทุนในหุ้นลงในช่วงตลาดผันผวนและเพิ่มการลงทุนเมื่อตลาดมีโอกาสสร้างผลตอบแทน
 • กลยุทธ์ยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้ในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงและสร้างโอกาสเติบโตผ่านหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมี ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการวางแผนภาษีและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงจากการลงทุนในหุ้นไทยกลุ่ม ESG
 • ผู้ที่ต้องการกองทุนที่บริหารแบบ Active Management เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิง

ลงทุน
KTAG-ThaiESG
คลิก


รายละเอียด
KTAG-ThaiESG
คลิก