ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกชัดเจน และในลักษณะถ่วงดุลอำนาจ และมีความเป็นอิสระในระดับปฏิบัติการก็กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย ดังภาพ
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ