ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

       ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงแยกชัดเจน และในลักษณะถ่วงดุลอำนาจ และมีความเป็นอิสระ ในระดับปฏิบัติการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย ดังภาพ


โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง