รายงานความยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

       ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “3 Summits” ที่มีเป้าหมายสร้างกำไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนภายในปี 2564 ผ่านการพัฒนา Krungthai Digital Banking ด้วยวิสัยทัศน์ Growing Together กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการเงิน กับประชาชนอย่างครอบคลุม และเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศ และเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกค้าและประชาชน ในปี 2562 การดำเนินงานในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม
       ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารได้ดำเนินโครงการ ลดปริมาณการใช้กระดาษ (Internal Digitization – Paperless Branch) ต่อเนื่องในปี 2562 เช่น การให้บริการ สลิปและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน (e-Slip & e-Signature) ครอบคลุมทุกสาขา ในกรุงเทพมหานคร และบางสาขาในเขตปริมณฑล และเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสำนักงานเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หลอดไฟฟ้า LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 น้ำยาเครื่องปรับอากาศ R32 ปรับสภาพน้ำเสียให้มีค่าความเป็นกรดด่างที่ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ สาธารณะ รวมถึงได้ดำเนินโครงการ “กรุงไทย รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ติดตั้งเครื่องแปรรูปเศษอาหารที่ได้จากห้องอาหารของธนาคารให้เป็นดิน และนำดินไปใช้ประโยชน์ เช่น มอบให้กับโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงที่ทำการของธนาคารเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงการตกแต่งภูมิทัศน์ภายในธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำเนินโครงการเปิดบัญชีลูกค้านิติบุคคล (Juristic Onboarding) เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
ด้านสังคม
       ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการ “กรุงไทย รักชุมชน” เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทางการเงินของชุมชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนผ่านการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน โครงการ กรุงไทย รักชุมชน ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยได้นำความรู้ความสามารถทางการเงิน นำผลิตภัณฑ์และบริการไปตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน
       นอกจากนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ผ่านการสร้างระบบชำระเงินแบบดิจิทัลที่ต่อยอดจากโครงการ National E-Payment เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ผ่านการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน (EDC) และ QR Code ทั่วประเทศ ธนาคารยังได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้เป็นระบบเปิด (Open Banking) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งนอกเหนือจากการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ทำให้มีระบบ การชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงการ InnoSpace (Thailand) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 12 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup) ของประเทศไทยให้มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Unicorn) และโครงการ National Digital Identity (NDID) ร่วมกับ 9 ธนาคารพาณิชย์ เพื่อพัฒนาระบบพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของลูกค้าในกระบวนการทำธุรกรรมต่างๆ
ด้านความยั่งยืนภายในองค์กร
ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ธนาคารต้องการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี 2563 ธนาคาร ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ผ่านการดำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมด้วยยุทธศาสตร์ 3 ป. ได้แก่ “ปลูกจิตสำนึก” เป็นกระบวนการปลูกจิตสำนึกของพนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ “ป้องกัน” เป็นการทำหน้าที่ตรวจทาน และป้องกันการกระทำความผิด อันเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ “ปรับเปลี่ยน” เป็นการยกระดับมาตรฐานปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในธนาคารด้านกฎหมาย รวมถึง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โดยธนาคารได้ดำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมผ่านกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม ดังนี้
  1. โครงการประกันคุณภาพบริการ (Quality Assurance : QA) “1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน” ให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นในการต่อยอดบริการและนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการเป็นธนาคารที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
  2. โครงการ Krungthai Compliance Champion ให้หน่วยงานจัดทำแผนงานที่ส่งเสริมให้พนักงาน ของธนาคารรับรู้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคาร และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมสามารถควบคุม ป้องกัน และ/หรือปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร

       นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความผันผวนของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการแข่งขัน ที่รุนแรงในธุรกิจการเงินการธนาคาร และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารได้ทำการบริหารจัดการอัตรากำลัง เพื่อรองรับตลาดและรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัล และพร้อมก้าวสู่การเป็น Future Banking เช่น การพัฒนาและเพิ่มทักษะให้พนักงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร การบริหารและรักษาพนักงานกลุ่มศักยภาพ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งเน้นผลงานเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานและองค์กร

       จากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing Together” ที่ธนาคารต้องการเติบโต ไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนไป และการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ได้รับผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับการจัดอันดับจาก Fitch  Rating ในระดับของ National Credit Ratings  (Long Term) อยู่ที่ AA+ รางวัล Thailand Sustainability Investment  2019  และได้รับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารต่อการดำเนินงานในบทบาทของเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป