อัตราดอกเบี้ยเงินกู้


ตารางที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 1/
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ก. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (หน่วย : ร้อยละต่อปี)
1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) MLR  5.500
2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) MOR  6.070
3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) MRR  6.220
4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับหนี้ตามภาระผูกพันที่ไม่มีอัตรดอกเบี้ยตามสัญญา สำหรับลูกค้า SMEs ตามนิยามของธนาคาร MRR + 3.00 3/
5. อื่นๆ
  5.1 ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับอัตรา MRR 12.000
  5.2 อัตราดอกเบี้ยและส่วนลด กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากหรือกรณีจำนำสิทธิที่จะถอนเงินฝากมาเป็นประกันเต็มวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่โอนสิทธิฯ หรือจำนำสิทธิฯ บวกส่วนต่างไม่เกินร้อยละ 4.000 ต่อปี
  5.3 อัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) 0.23
  5.4 อัตรานำส่งเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก (DPA) 0.01
ข. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (หน่วย : ร้อยละต่อปี)

ข.(1) เงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

(Consumer loan)

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ..... .....
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน (ส่วนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับ) โครงการลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ กลุ่ม Non-Bank สินเชื่อกรุงไทย
ธนวัฏ พนักงานหน่วยงานเอกชนและสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน
6. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ MRR+7.000
(13.220)
18.000
MRR+7.000
(13.220)
18.000
MRR+6.375
(12.595)
20.000
MRR+10.000
(16.220)
MRR+12.000
(18.220)
MRR+6.500
(12.720)
18.000
MRR+3.000
(9.220)
18.000
7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้
ข.(2) เงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
วงเงิน
เบิกเกินบัญชี
Revolving ระยะสั้น(≤1 ปี) ระยะยาว (> 1 ปี) สินเชื่อธนาคารชุมชนและสินเชื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุน สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ 2/ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS New/Start-up SMEs หนี้ตามภาระผูกพันที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
8. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ MRR+4.000
(10.220)
18.000
MRR+4.000
(10.220)
18.000
MRR+4.000
(10.220)
18.000
MRR+4.000
(10.220)
18.000
MRR+6.250
(12.470)
18.000
28.000 MRR+5.000
(11.220)
18.000
-
9. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 18.000 3/

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง