ซื้อกองทุนรวมกรุงไทย ให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย

ให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย กับกองทุนรวมจากกรุงไทย

ลงทุนมั่นใจ เพิ่มโอกาสความมั่งคั่ง ผ่านกองทุนรวม SSF RMF ฯลฯ กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่เว็บไซต์ KTAM
ลงทุนกองทุนรวมเวียดนาม KT-VIETNAM mobile banner

KT-VIETNAM

กองทุนเปิดเคแทมเวียดนาม ยืนหนึ่งใน CLMV เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

อ่านรายละเอียด
ซื้อกองทุนรวมเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ  KT-HEALTHCARE-A mobile banner

KT-HEALTHCARE-A

ลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ให้พอร์ตแข็งแรง กับเทคโนโลยีดูแลสุภาพ

อ่านรายละเอียด
KTAM

ทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมให้บริการครบวงจร ตอบทุกความต้องการของนักลงทุน

ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย เปิดบัญชี ดูพอร์ต หรือ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน พร้อมซื้อกองทุน SSF, RMF ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอล

ซื้อกองทุนรวม - ธนาคารกรุงไทย

กองทุนรวม

ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย
ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนรวม RMF SSF - ธนาคารกรุงไทย

กองทุน RMF/SSF

ลงทุนพร้อมลดหย่อนภาษี
กับ กองทุน RMF/SSF จากกรุงไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนรวม ETF - ธนาคารกรุงไทย

กองทุนรวมต่างประเทศ/ETF

เปิดโอกาสการลงทุน
ที่ไร้พรหมแดน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

กองทุนที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา โดยเงินได้ทุกประเภทสามารถนำมาลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ (เงินได้ในที่นี้หมายถึง "เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร" ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง) สามารถกดเพื่อศึกษา กองทุนยกเว้นภาษี และกองทุนรวมที่น่าสนใจ เพิ่มเติม
RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ ที่ทางการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ สามารถกดเพื่อศึกษา กองทุน RMF เพิ่มเติม

ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีถึง 2 ทางด้วยกัน คือ
ทางที่ 1 เงินซื้อหน่วยลงทุนใน RMF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท PVD / กบข. + RMF ( < 15% ของเงินได้) < 500,000 บาท ทั้งนี้ หากมีการลงทุนเกิน 15% ของเงินได้ หรือเกิน 500,000 บาท เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนแล้วมีกำไร ผู้ลงทุนจะต้องนำกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) นับเฉพาะจากส่วนเงินลงทุนที่เกิน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
ทางที่ 2 กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถกดเพื่อศึกษา กองทุน RMF เพิ่มเติม

โดยปกติสำหรับกองทุนเปิดทั่วไป ราคาซื้อขายที่เหมาะสมคือ ราคา NAV ต่อหน่วย ซึ่งจะประกาศครั้งเดียว ณ สิ้นวันของทุกวันทำการกองทุน
สำหรับ GLD ก็เช่นกัน แต่เนื่องจาก GLD นั้นมีการซื้อขายระหว่างวัน จึงมีสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (iNAV หรือ indicative NAV) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ (NAV ประมาณการที่เคลื่อนไหวระหว่างวัน) สามารถกดเพื่อศึกษา กองทุน GLD เพิ่มเติม

กองทุน SSF คือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดย SSF นั้นย่อมาจาก Super Saving Funds โดยมีวัตถุประสงค์ตรงตัวตามชื่อคือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย สามารถกดเพื่อศึกษา กองทุน SSF