เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
กฏบัตรของคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(12.65 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  
(0.57 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
(6.43 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(0.13 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
(0.60 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง  
(0.13 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(0.34 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ  
(3.22 MB) PDF
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(0.33 MB) PDF