เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
กฏบัตรของคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(8.80 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  
(0.57 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4.91 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(0.13 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
(0.25 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง  
(0.13 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(0.13 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ  
(5.82 MB) PDF
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(0.33 MB) PDF