บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)

บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)

เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทุกในช่วงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ