รายงานความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

       ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และครอบคลุม 

       โดยคณะกรรมการธนาคารให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการของหน่วยงานกำกับ และมีการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมั่นและปฏิบัติตาม เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒมธรรมบรรษัทภิบาลขององค์กร และยกระดับการกำกับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุงของธนาคาร และผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของธนาคารดำเนินไปตามนโยบายถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

       โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารมีทั้งสิ้นจำนวน 12 อัตรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามขั้นตอนของกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

       โดยคณะกรรมการเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ โดยไม่กีดกันหรือใช้ความแตกต่างส่วนบุคคล อาทิ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ เป็นต้น เป็นข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร 

       ทั้งนี้ โครงการสร้างกรรมการเป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน หรือมีอัตราเท่ากับ ร้อยละ 50  ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กำหนดให้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อความโปร่งใส และการถ่วงดุล มีกรรมการที่เป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน หรือเท่ากับร้อยละ 16.66 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่ นางแพตริเซีย มงคลวนิช และนางนิธิมา เทพวนังกูร มีกรรมการที่มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจการเงิน และการธนาคาร 9 คน และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการดำรงตำแหน่งของกรรมการธนาคาร 4 ปี 

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร และโครงสร้างองค์กร


ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ