เรื่องเด่น

กองทุน Japan All Cap Equity (KT-JAPANALL)

อัพเดทวันที่ 1 ก.ค. 2567


กองทุนเปิดเคแทม
Japan All Cap Equity (KT-JAPANALL-A)

คว้าโอกาสการเติบโตไปกับหุ้นญี่ปุ่นที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ระดับความเสี่ยง : 6 ความเสี่ยงสูง
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ, กลุ่ม Japan Equity  

จุดเด่นกองทุน

  • เน้นแนวทางการลงทุนแบบคุณค่า (Value Tilt) เป็นหลัก แต่ก็หลีกเลี่ยงบริษัทที่มีความเป็นวัฎจักรสูงและมีคุณภาพต่ำ (Deep Value) ที่ถึงจะมีราคาถูก แต่ก็มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจต่ำ
  • เน้นการวิเคราะห์หุ้นรายตัว (Bottom-up) เป็นหลักโดยจะเน้นบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalued) เมื่อเทียบกับโอกาสในการเติบโต, กระแสเงินสด และคุณภาพงบดุล
  • กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น สามารถลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลายในบริษัทตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ รวมถึงสามารถลงทุนในไอเดียที่แปลกใหม่ หากทางผู้จัดการกองทุนเล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนและมีความเชื่อมั่นสูง 

คำเตือน

กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน | ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน | ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา