คำถามที่พบบ่อย

บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์
บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต
PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย)
 • บริการเรียกเก็บเงิน PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย) คืออะไร
  • บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
   แก่บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการชำระเงินมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
   • ขั้นตอนการส่งแจ้งเตือน: ผู้ส่งการแจ้งเตือนสามารถแจ้งข้อความให้ผู้รับการแจ้งเตือนชำระเงินกลับตามยอดเงินและช่องทางที่ระบุ ซึ่งผู้รับการแจ้งเตือนจะเห็นข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น แอปพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile banking) หรืออีเมล  
   • ขั้นตอนการชำระเงิน: เมื่อผู้รับการแจ้งเตือนได้รับข้อความแจ้งเตือนจะทราบรายละเอียดของการชำระเงิน ทั้งชื่อบัญชีของผู้ส่งการแจ้งเตือน จำนวนเงินที่ต้องชำระ และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี) โดยผู้รับการแจ้งเตือนสามารถเลือกยืนยันการชำระเงินหรือไม่ชำระเงินก็ได้ 
 • ช่องทางการชำระเงิน เมื่อได้รับการแจ้งเตือน
   • ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถชำระเงินผ่าน Krungthai netbank สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สาขาธนาคาร
   • ในกรณีที่ผู้รับการแจ้งเตือน ชำระเงินผ่านคนละช่องทางกับที่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความแจ้งเตือนจะค้างอยู่ในระบบจนกว่าจะหมดอายุ ผู้รับการแจ้งเตือนควรกดยกเลิกรายการแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อน
 • ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือไม่
  • ทั้งผู้ส่งการแจ้งเตือน และผู้รับการแจ้งเตือนต้องสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

 • ใครสามารถใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้บ้าง
  • บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ รองรับการใช้บริการจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และหน่วยงานภาครัฐ ตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคารโดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ และสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินกับธนาคาร ดังนี้ 
   • ประชาชนทั่วไป สามารถเลือกผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจำตัวประชาชน 
   • ร้านค้า นิติบุคคล หรือภาครัฐ สามารถเลือกผูกบัญชีกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ/หรือผูก Biller ID (ตามบริการชำระใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคาร) ก็ได้
PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย)
 • บริการเรียกเก็บเงิน PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย) คืออะไร
  • บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
   แก่บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการชำระเงินมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
   • ขั้นตอนการส่งแจ้งเตือน: ผู้ส่งการแจ้งเตือนสามารถแจ้งข้อความให้ผู้รับการแจ้งเตือนชำระเงินกลับตามยอดเงินและช่องทางที่ระบุ ซึ่งผู้รับการแจ้งเตือนจะเห็นข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น แอปพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile banking) หรืออีเมล  
   • ขั้นตอนการชำระเงิน: เมื่อผู้รับการแจ้งเตือนได้รับข้อความแจ้งเตือนจะทราบรายละเอียดของการชำระเงิน ทั้งชื่อบัญชีของผู้ส่งการแจ้งเตือน จำนวนเงินที่ต้องชำระ และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี) โดยผู้รับการแจ้งเตือนสามารถเลือกยืนยันการชำระเงินหรือไม่ชำระเงินก็ได้ 
 • ช่องทางการชำระเงิน เมื่อได้รับการแจ้งเตือน
   • ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถชำระเงินผ่าน Krungthai netbank สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สาขาธนาคาร
   • ในกรณีที่ผู้รับการแจ้งเตือน ชำระเงินผ่านคนละช่องทางกับที่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความแจ้งเตือนจะค้างอยู่ในระบบจนกว่าจะหมดอายุ ผู้รับการแจ้งเตือนควรกดยกเลิกรายการแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อน
 • ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือไม่
  • ทั้งผู้ส่งการแจ้งเตือน และผู้รับการแจ้งเตือนต้องสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

 • ใครสามารถใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้บ้าง
  • บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ รองรับการใช้บริการจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และหน่วยงานภาครัฐ ตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคารโดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ และสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินกับธนาคาร ดังนี้ 
   • ประชาชนทั่วไป สามารถเลือกผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจำตัวประชาชน 
   • ร้านค้า นิติบุคคล หรือภาครัฐ สามารถเลือกผูกบัญชีกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ/หรือผูก Biller ID (ตามบริการชำระใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคาร) ก็ได้
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)
โอนเงินต่างประเทศ
 • วงเงินในการทำรายการต่อครั้งเท่าไหร่ ?
   • โอนผ่าน Krungthai NEXT
    - Casa/FCD 1,500,000 บาท
    - Inter Wallet / Travel Card 600,000 บาท
   • โอนผ่านสาขาของธนาคาร
    - Casa/FCD 1,500,000 บาท
    - Inter Wallet / Travel Card 1,000,000 บาท

   (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอน)

 • ค่าธรรมเนียมในการทำรายการต่อครั้งเท่าไหร่ ?
  • โอนด้วยมือถือผ่านระบบ WARP

   • ตั้งแต่ 1-100,000  ค่าธรรมเนียม 499 บาทต่อรายการ
   • ตั้งแต่ 100,001 – 500,000  ค่าธรรมเนียม  799 ต่อรายการ

   โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

   • ตั้งแต่ 1-100,000  ค่าธรรมเนียม 499 บาทต่อรายการ
   • ตั้งแต่ 100,001 – 500,000  ค่าธรรมเนียม  799 ต่อรายการ

   โอนผ่านระบบ SWIFT

   เคาน์เตอร์ธนาคาร

   • ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อรายการ 
    Charge Ben  400
    Charge Our  1,200 – 1,600

   โอนผ่านมือถือ

   • ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อรายการ
    Charge Ben  300
    Charge Our  1,100 – 1,500

 • บริการโอนเงินต่างประเทศ Krungthai WARP คืออะไร?
  • ระบบการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะรูปแบบใหม่เพื่อคนไทย “ถูก เร็ว เรทดี” ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน  โอนถึงปลายทางเร็วกว่าระบบ SWIFT   

 • สามารถโอนเงินสกุลใดได้บ้าง ? และสามารถโอนไปประเทศไหนได้บ้าง ?
  • โอนผ่านระบบ WARP (ไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายการ)
   • ลูกค้าสามารถโอนได้ 4 สกุลเงิน 4 ประเทศปลายทาง ได้แก่ USD-อเมริกา, GBP-อังกฤษ, SGD- สิงคโปร์, HKD- ฮ่องกง
   โอนผ่านระบบ SWIFT (ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อรายการ)
   • ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ ทั่วโลกกว่า 150 แระเทศทั่วโลก 

 • ลูกค้าสามารถเลือกทำรายการชำระเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง ?
   1. Inter Wallet
   2. บัญชีเงินฝากบาท
   3. บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD)

 • ระยะเวลานานเท่าไหร่ที่ผู้รับปลายทางจะได้รับเงิน ?
  • ปลายทางได้รับเงินทันที หรือช้าสุดไม่เกิน 2 วันทำการ (ได้รับเงินเต็มจำนวน) แสดงวันที่รับเงินในใบเสร็จรับเงิน

 • ลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง ?
  • ลูกค้าสามารถทำรายการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 

   • ค่าขนส่งสินค้า
   • ค่าโดยสาร
   • ค่าใช้จ่ายเดินทาง – นักท่องเที่ยว
   • ค่าใช้จ่ายเดินทาง – นักเรียน นักศึกษา
   • ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ - อื่นๆ
   • ค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพ
   • ค่าใช้จ่ายตามบัตรสินเชื่อหรือบัตรเดบิต
   • ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอื่นๆ
   • รายได้ส่งกลับบ้านของแรงงาน
   • เงินให้เปล่าภาคเอกชน
   • ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก

 • หากมีการ Reject รายการ หรือต้องการยกเลิกรายการลูกค้าต้องทำอย่างไร และใช้เวลากี่วันถึงจะได้รับเงิน
  • การ Reject รายการแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

   กรณีที่ 1 : ธนาคารกรุงไทย Reject รายการ เนื่องจากลูกค้าผู้ที่เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ธนาคารสามารถปฎิเสธการทำรายการได้ทันที

   กรณีที่ 2 : ลูกค้าทำรายการที่ธนาคารกรุงไทยเสร็จแล้ว แต่ระบบส่งคำสั่งมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้อง ระบบจะทำรายการ Reject เงินเข้าบัญชีทันที

   กรณีที่ 3 : ลูกค้าทำรายการที่ธนาคารกรุงไทยเสร็จแล้ว และมีการโอนเงินไปที่ Bene bank แล้ว แต่ปลายทางตรวจสอบพบว่าข้อมูลผิดพลาด ซึ่ง Bene bank จะทำการ reject รายการ ( โดยไม่คืนค่าธรรมเนียม และใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่โอนเงินคืน) ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและส่งคำส่งในระบบ

PromptPay International
 • Transaction Limit
  • There is a limit per transaction set for receiving PromptPay International transfers for each country.  For Singapore, the limit is set at THB 25,000, but without a daily limit.  Service users can receive their transfer for unlimited amounts and free of charge via PromptPay International service. 

 • บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay International) คืออะไร
  • บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศให้มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ค่าบริการไม่แพง และปลอดภัย ผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

   • การส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์: ผู้ส่งเงินสามารถทำรายการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ (Mobile Application) โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินปลายทาง หลังจากที่ผู้ส่งเงินตรวจสอบชื่อผู้รับและยืนยันรายการโอนเงินแล้ว ธนาคารจะส่งคำสั่งการโอนเงินไปยังบัญชีผู้รับที่ธนาคารปลายทางในต่างประเทศ และแจ้งผลการโอนเงินให้ผู้ส่งเงินทราบ
   • การรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์: ธนาคารจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้รับเงินทราบหลังจากที่ได้รับคำสั่งการโอนเงินจากต่างประเทศผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินที่ผูกบัญชีกรุงไทยพร้อมเพย์ โดยผู้รับเงินสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้จากข้อความแจ้งเตือนหรือจากช่องทางแสดงรายการธุรกรรมผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถส่งและรับเงินโอนไปยังประเทศใดได้บ้าง
  • ในปี 2564 นี้สามารถส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ได้ โดยจะขยายประเทศให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

 • ใครสามารถใช้บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ได้บ้าง
  • บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ รองรับการใช้บริการจากประชาชนทั่วไป ตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร โดยผู้ส่งเงินโอนระหว่างประเทศต้องใช้แอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์โดยมีข้อจำกัดว่า ผู้โอนเงินที่มีสัญชาติไทยไม่สามารถโอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศได้ และผู้รับเงินโอนระหว่างประเทศต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

 • ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือไม่
   • ผู้ส่งเงินโอนไปต่างประเทศไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์
   • ผู้รับเงินโอนจากต่างประเทศต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ
 • ประเทศที่บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์รองรับ
  • ในระยะเริ่มต้นนี้ บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์รองรับการส่งและรับเงินโอนสำหรับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโดยมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป

 • มีค่าธรรมเนียมเท่าไร
  • ธนาคารกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมบริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านพร้อมเพย์ดังนี้


   ประเภทรายการ ค่าธรรมเนียม
   การส่งเงินโอนระหว่างประเทศ
   • ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
   • ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  

   75 บาทต่อรายการ
   150 บาทต่อรายการ

   การรับเงินโอนระหว่างประเทศ

   ฟรี

 • ธนาคารใดสามารถรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์จากไทยได้บ้าง
  • ในระยะเริ่มต้น ธนาคารที่สามารถรับเงินโอนระหว่าง ประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์จากไทย มีดังต่อไปนี้

   ประเทศสิงคโปร์

   • ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์
   • ธนาคารยูโอบี สิงคโปร์
   • ธนาคารโอซีบีซี สิงคโปร์
 • ช่องทางการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์
   • การส่งเงินโอนระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการส่งเงินโอนระหว่างประเทศ สามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อน
   • การรับเงินโอนระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการรับเงินโอนระหว่างประเทศจะได้รับคำแจ้งเตือนเมื่อมีเงินโอนระหว่างประเทศเข้ามาที่บัญชีกรุงไทยพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขโทรศัพท์มือถือ โดยผู้รับเงินโอนสามารถตรวจสอบยอดเงินได้จากคำแจ้งเตือน หรือบัญชีที่แสดงบน Mobile Banking ของธนาคารที่ให้บริการ
 • จะเริ่มใช้บริการได้เมื่อไหร่
  • ระบบจะพร้อมให้บริการส่งและรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 โดยธนาคารจะทยอยเริ่มให้บริการ และจะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางของแต่ละธนาคาร

 • วิธีการใช้งาน
  • ผู้ส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์สามารถส่งรายการได้จากแอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินโอนที่ลงทะเบียนร่วมรายการในต่างประเทศ และระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน จากนั้นทำการตรวจสอบชื่อผู้รับ อัตราค่าธรรมเนียมที่แสดงบน Application ก่อนยืนยันรายการ

 • มีการกำหนดวงเงินและจำนวนเงินสูงสุดในการส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์หรือไม่
  • ผู้ส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์มีการหนดวงเงินสูงสุดตามแต่ที่ตกลงกันในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศสิงคโปร์ สามารถส่งเงินโอนได้วันละไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอน เช่น ผู้ส่งเงินโอนระหว่างประเทศ ส่งเงินรายการแรก 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในวันนั้นผู้ส่งเงินโอนรายนี้จะส่งเงินโอนระหว่างประเทศได้อีก 500 ดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้น หากผู้ส่งเงินโอนทำการส่งเงินโอนระหว่างประเทศรายการแรกเป็นจำนวน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในวันนั้นผู้ส่งเงินโอนรายนี้จะไม่สามารถส่งเงินโอนระหว่างประเทศได้อีก และจะส่งเงินโอนระหว่างประเทศได้อีกครั้งในวันถัดไป

 • สามารถยกเลิกการส่งโอนเงินระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ได้หรือไม่
  • หากยืนยันการส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์แล้ว ผู้ส่งเงินโอนไม่สามารถยกเลิกรายการโอนเงินระหว่างประเทศนั้นได้

 • หากส่งรายการไม่สำเร็จ จะมีข้อความแจ้งหรือไม่
  • หากส่งเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ไม่สำเร็จ ผู้ส่งเงินโอนจะได้รับข้อความแจ้งจากธนาคารที่ให้บริการ และยอดเงินโอนจะถูกคืนเข้าบัญชีที่โอนเงินออกโดยอัตโนมัติ

 • หากไม่ต้องการรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ต้องทำอย่างไร
  • การใช้บริการส่ง-รับเงินโอนระหว่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารดำเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการโอนเงินและเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรม   หากไม่ประสงค์จะรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์สามารถยกเลิกการใช้บริการโดยไม่กระทบกับการใช้บริการพร้อมเพย์ในประเทศได้ที่แอปพลิเคชัน กรุงไทย เน็กซ์ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย 0-2111-1111  

 • ถ้าได้รับการแจ้งเตือนแล้ว ต้องกดยืนยันการรับเงินโอนระหว่างประเทศหรือไม่
  • หากได้รับการแจ้งเตือนว่ามีเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์เข้าบัญชีแล้ว ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกดยืนยันการรับเงิน เงินโอนจะเข้าบัญชีที่ผูกบริการกรุงไทยพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ

 • หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากบริการรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ ต้องทำอย่างไร
  • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

 • มีการกำหนดวงเงินและจำนวนเงินสูงสุดในการรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ต่อรายการ และต่อวันหรือไม่
  • กำหนดจำนวนเงินสูงสุดในการรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ต่อรายการตามที่ตกลงกันในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศสิงคโปร์กำหนดวงเงินไว้ที่ไม่เกิน 25,000 บาทแต่ไม่กำหนดวงเงินการรับเงินโอนระหว่างประเทศต่อวัน ผู้ใช้บริการสามารถรับเงินโอนระหว่างประเทศได้ไม่จำกัด และไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับเงินโอนระหว่างประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์

บริการโอนเงินต่างประเทศที่เคาน์เตอร์กรุงไทย
บริการรับชำระดอกเบี้ย ไถ่ถอนทรัพย์ และซื้อทรัพย์หลุดจำนำ<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่