เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ เสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ ธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558  
(2.30 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559  
(6.46 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556  
(7.89 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557  
(13.23 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555  
(0.41 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2554
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2554  
(0.29 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2549
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2549  
(0.25 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2550
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2550  
(4.65 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2551
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2551  
(8.09 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2552
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2552  
(12.38 MB) PDF