นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

        ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล และนำหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนุบคคลมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ธนาคารตระหนักดีว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตน

       ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล Updated: 02/11/2563
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล Updated: 02/11/2563  
(0.12 MB) PDF
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับลูกค้า Updated: 23/05/2563
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับลูกค้า Updated: 23/05/2563  
(0.24 MB) PDF
รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือ ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) Updated: 30/10/2020
รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือ ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) Updated: 30/10/2020  
(0.11 MB) PDF