นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล และนำหลักการด้าน Market Conduct มาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ธนาคารขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจากลูกค้า และตระหนักดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

       ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด
รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือ ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) Updated: 25/05/2563
รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือ ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) Updated: 25/05/2563  
(0.33 MB) PDF
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับลูกค้า Updated: 23/05/2563
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับลูกค้า Updated: 23/05/2563  
(0.24 MB) PDF