นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

        ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล และนำหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนุบคคลมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ธนาคารตระหนักดีว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตน

       ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) Updated: 30/09/2565
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) Updated: 30/09/2565  
(0.29 MB) PDF
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ Updated: 10/02/2564
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ Updated: 10/02/2564  
(0.15 MB) PDF
รายชื่อบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ของธนาคารกรุงไทย Updated: 19/04/2565
รายชื่อบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ของธนาคารกรุงไทย Updated: 19/04/2565  
(0.12 MB) PDF
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล Updated: 02/11/2563
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล Updated: 02/11/2563  
(0.12 MB) PDF
รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร  
(0.25 MB) PDF