ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
ปี 2563 - ธันวาคม
ปี 2563 - ธันวาคม  
(2.17 MB) PDF
ปี 2563 - มิถุนายน
ปี 2563 - มิถุนายน  
(1.14 MB) PDF