ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
ปี2566 - ธันวาคม
ปี2566 - ธันวาคม  
(1.85 MB) PDF
ปี2566 - มิถุนายน
ปี2566 - มิถุนายน  
(1.14 MB) PDF