รายงานความยั่งยืน

การวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยความยั่งยืน (Materiality Analysis)
       ในปี 2563 ธนาคารริเริ่มกระบวนการกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนและยุทธศาสตร์ของธนาคารสำหรับปี 2564 ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อความยั่งยืนของธนาคารในแต่ละมิติ อันได้แก่ ความยั่งยืนด้านผลประกอบการ ความยั่งยืนในการปฏิบัติงานและดำเนินงาน และความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อความยั่งยืนของธนาคารในแต่ละมิติ
ความยั่งยืนด้านผลประกอบการ
ความยั่งยืนด้านผลประกอบการ
ความยั่งยืนในการปฏิบัติงานและดำเนินงาน
ความยั่งยืนในการปฏิบัติงานและดำเนินงาน
ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
       ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ธนาคารทำการสำรวจความคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน พนักงาน บริษัทลูกของธนาคาร คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่ง ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจได้ถูกนำมาวิเคราะห์จัดทำ materiality matrix เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคาร (ตามแผนภาพ)

กระบวนการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยความยั่งยืนและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร
การวิเคราะห์ผลกระทบของแต่ละประเด็นความยั่งยืนถูกจัดประเภทตามมิติความยั่งยืนทั้ง 3 ของธนาคาร ดังนี้
Impacts Dimensions
Internal
Bank Economic Sustainability Operational Sustainability
External
Economy, Environment, Society Environmental & Social Issues

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของธนาคารตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

       ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับธนาคารกรุงไทย เป็นประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนทางธุรกิจของธนาคารและมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าประเด็นอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การเติบโตและการทำกำไรได้อย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการอย่างมีบรรษัทภิบาล 

       ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่มีความสำคัญมาก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่ามีผลต่อความยั่งยืนทางธุรกิจของธนาคาร หรือ มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมาก ได้แก่ นวัตกรรมของบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติการและดำเนินงานของธนาคาร การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและลูกค้าให้ความไว้วางใจ การปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ ชื่อเสียงของธนาคาร การให้บริการที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม การให้สินเชื่อและลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และส่งเสริมบรรษัทภิบาล การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม 

       ปัจจัยความยั่งยืนอื่นที่จัดอยู่ในระดับความสำคัญน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทักษะ การไม่ให้สินเชื่อและลงทุนที่ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และไม่มีบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย