รายงานความยั่งยืน

การวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยความยั่งยืน (Materiality Analysis)

กลไกการประเมินสาระสำคัญจะช่วยทำให้เราเข้าใจภูมิทัศน์ของความยั่งยืนที่เราเป็นอยู่ และยังมอบอำนาจหน้าที่อันทรงพลังในการจัดลำดับความสำคัญและการดำเนินการตามหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการอ้างถึงกรอบของมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) เราจึงได้ออกแบบแนวทางที่เป็นรูปธรรมของเราให้ประกอบด้วยสี่ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ ขั้นตอนเหล่านี้จะทบทวนตามลำดับในแต่ละรอบของการรายงาน


ผลการประเมินประเด็นสาระสำคัญ

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงบริบทที่พบว่าส่งผลต่อการมุ่งเน้นในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน เช่น การฟื้นตัวของตลาดหลังการแพร่ระบาด ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่และดิจิทัล ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผลกระทบที่เข้ามาใกล้มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติ ซึ่งนำไปสู่การตระหนักรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยเลือกทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก Materiality Matrix ในปีนี้ จึงแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมาตรฐาน แนวทางของ GRI ที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2564 ผลกระทบที่ธนาคารมีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้คน ในแต่ละมุมมองที่สำคัญ ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจำแนกความสำคัญออกเป็น 5 ระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบ ไม่ว่าเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลในระยะสั้นหรือระยะยาว


รายการประเด็นสาระสำคัญ