รายงานความยั่งยืน

Customer Solutions

       ธนาคารได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในทุกวิกฤต ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

       เมื่อเทคโนโลยีได้ก้าวกระโดดแลเข้ามา Disruption ธุรกิจต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้ง Model ธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค ธนาคารจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยการเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ ปฏิวัติระบบเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างแพลทฟอร์มใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจด้านดิจิทัล และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดนยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ 

 • X2G2X คือยุทธศาสตร์แห่งการต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า ที่มีจุดเริ่มต้นจาก G คือ Government จากที่ธนาคารเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น การวางโครงการสร้างพื้นฐานของระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการที่ธนาคารมีฐานลูกค้าและเป็นคู่ค้าของภาครัฐ ทำให้ธนาคารสามารถนำ Big Data มาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจในอนาคต เช่น การต่อยอดสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าของธนาคารในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น โครงการบัตรสวัสดิการ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าชุมชน ซึ่งธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลต่างๆ โดยนำมาวิเคราะห์พฤติธรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

 • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ธนาคารได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ เช่น สินเชื่อ sSME ร้านธงฟ้าประชารัฐ sSME บัญชีเดียว sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่องเนื่อง sSME สำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้แคมเปญ “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารให้บริการสินเชื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเงินทุนหมุนเวียนและการขายกิจการ ทั้งลูกค้าในกลุ่มภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร รวมถึงธุรกิจนำเข้าและส่งออก และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น สินเชื่อ Robotics and Automation ที่นำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดอบรมเพิ่มความรู้ พร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ SME ในการจัดทำงบการเงินที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง ผ่านโรงการ SME บัญชีเดียว 

 • การสนับสนุนกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารมุ่งสร้างการเติบโตและสร้างกำไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งการขยายฐานลูกค้าด้วยการต่อยอดโครงการภาครัฐ พัฒนาช่องทางการบริการ ยกระดับการให้บริการในทุกมิติ สาขา เครื่องให้บริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครอบคุลมและครบวงจร รวมถึงธนาคารมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้สำหรับผู้มีรายได้น้อย

 • ผลิตภัณฑ์ และบริการในตลาดการเงิน : ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนใน Segment ตลาดการเงิน ที่มีความหลากหลาย เช่น

  • เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม่ “iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note” มุ่งเน้นลงทุน 4 กระแสธุรกิจหลักที่เป็นเทรนด์อนาคต และดำเนินกิจการภายใต้หลักการ ESG เช่น Verizon ผู้ให้บริการ 5G ยักษ์ใหญ่ Pfizer ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 Gilead Sciences ผู้ผลิตยา Remdesivir ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งด้านเทคโนโลยีเชื่อมโยงโลก นวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 พลังงานทดแทน และเฮลธ์แคร์ ที่ให้คุ้มครองเงินต้น 100% เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
  • หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอิงดัชนีหุ้นแบรนด์หรูระดับโลก "Krungthai SOLUX10F Luxury Index Linked Note ด้วยสกุลเงินบาท ระยะเวลา 5 ปี คุ้มครองเงินต้นโดยธนาคารกรุงไทย เมื่อถือจนครบกำหนด ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ผลตอบแทนอ้างอิงค่าเฉลี่ยทุกๆ รอบปีของดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้า Luxury แบรนด์เนมระดับโลก ที่ชื่อ Solactive Luxury Dynamic Factors Index (SOLUX10F) โดยบริษัท Solactive AG ของเยอรมัน
  • หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) อายุ 5 ปี คุ้มครองเงินต้นให้ลูกค้า 100% โดยจ่ายผลตอบแทนอิงกับดัชนี SOAIESG5 ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ทั้ง Hardware และ Software อาทิ Meta หรือ Facebook เดิม Alphabet บริษัทแม่ของ Google Tencent Alibaba NVIDIA Pure Storage Intel Zoom eBay Twitter เป็นต้น ที่มีการวัดผลการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
 • นอกจากนี้ ธนาคารได้ใช้ Social Media Krungthai Care เป็นช่องทางในการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐกับลูกค้าประชาชน เช่น ชิมช้อปใช้ เราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน และสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านไลฟ์สไตล์เพิ่มมากชึ้น โดยเฉพาะช่วง COVID-19 ได้จัดกิจกรรมบน Social Media ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น เช่น แคมเปญร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน ส่งผลให้ #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน ขึ้นเทรนด์ Twitter อันกับแรก จากการสร้างคอนเทนต์ที่เข้าใจ เข้าถึง ลูกค้ำทำให้ Facebook มีผู้ติดตามกว่า 2.6 ล้านราย Line มีผู้ติดตามกว่า 32.3 ล้านราย Instagram มีผู้ติดตามกว่า 3.1 หมื่นราย Twitter มีผู้ติดตามกว่า 9.2 หมื่นราย