เรื่องเด่น

สินเชื่อ Home for Cash เพื่อสนับสนุนด้าน ESG

อัพเดทวันที่ 1 ม.ค. 2566

สินเชื่อ Home for Cash เพื่อสนับสนุนด้าน ESG (ด้านการลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงานฯ) อาทิเช่น
 • สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop
 • สำหรับติดตั้ง EV Charger สำหรับรถไฟฟ้า
 • สำหรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานฯ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.99% ต่อปี

 ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคา

 ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3 ปี (%)

EIR*

(%)

ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น

เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
(Term Loan)

1.99

MRR -0.20

MRR

5.41

6.51

 • วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงาน สำหรับการติดตั้งหรือใช้ในที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 30 ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน ทั้งนี้ กรณีขอสินเชื่อ Home for Cash เพื่อสนับสนุนด้าน ESG พร้อมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกันตามรายการส่งเสริมการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง โดยธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% ตามจำนวนเงินค่าจำนองในใบเสร็จของกรมที่ดินเท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทั้งนี้ กรณีขอสินเชื่อ Home for Cash เพื่อสนับสนุนด้าน ESG พร้อมกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ค่าธรรมเนียมจดจำนองให้เป็นไปตามรายการส่งเสริมการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)* คำนวณจากวงเงินกู้ 0.30 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 2,500 บาท/เดือน
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.32% ต่อปี (ณ วันที่ 6 มิ.ย. 66)

ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การให้วงเงิน
 • ไม่เกินกว่าราคาซื้อขายและการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงานฯ ทั้งนี้ วงเงินกู้ที่ได้รับจะรวมยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งที่มีอยู่แล้วและวงเงินสินเชื่อใหม่ ตามสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ที่ธนาคารกำหนด
หลักประกันที่ใช้
 • ใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อบ้าน
การจ่ายเงินกู้
 • เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวนเท่ากัน
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารรายได้ของผู้กู้
 • เอกสารหลักประกัน
 • เอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการซื้อหรือติดตั้ง เช่น ใบเสนอราคา สัญญาจะซื้อจะขาย เอกสารตกลงการซื้อขายหรือการติดตั้ง ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา