เรื่องเด่น

สินเชื่อ Home for Cash เพื่อสนับสนุนด้าน ESG

อัพเดทวันที่ 1 ม.ค. 2567

สินเชื่อ Home for Cash* เพื่อสนับสนุนด้าน ESG (ด้านการลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงานฯ) อาทิเช่น
 • สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop
 • สำหรับติดตั้ง EV Charger สำหรับรถไฟฟ้า
 • สำหรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงานฯ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.99% ต่อปี

 ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคา

 ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%)

EIR*

(%)

ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น 3 ปี 10 ปี 20 ปี

1.99

MLR –0.55

MLR -0.35

5.00

6.19

6.44

5.99

หมายเหตุ :
1.  การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
2.  ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
3.  ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง โดยธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% ตามจำนวนเงินค่าจำนองในใบเสร็จของกรมที่ดิน เท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ) 
4. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)* คำนวณจากวงเงินกู้ 0.30 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 2,400 บาท/เดือน MLR = 7.05% ต่อปี (ณ 20 พ.ย. 66)
5. วัตถุประสงค์การกู้ : เพื่อติดตั้ง หรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงานฯ สำหรับที่อยู่อาศัยเท่านั้น สำหรับสินเชื่อ Home for Cash  แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)  วงเงินกู้รวมสูงสุดต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท
6. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาส่งเสริมการขายสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

การให้วงเงิน
 • ไม่เกินกว่าราคาซื้อขายและการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงานฯ ทั้งนี้ วงเงินกู้ที่ได้รับจะรวมยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งที่มีอยู่แล้วและวงเงินสินเชื่อใหม่ ตามสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ที่ธนาคารกำหนด
หลักประกันที่ใช้
 • ใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อบ้าน
การจ่ายเงินกู้
 • เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวนเท่ากัน
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารรายได้ของผู้กู้
 • เอกสารหลักประกัน
 • เอกสารหลักฐานแสดงความประสงค์ในการซื้อหรือติดตั้ง เช่น ใบเสนอราคา สัญญาจะซื้อจะขาย เอกสารตกลงการซื้อขายหรือการติดตั้ง ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา